Туризм және коммуникация кафедрасы

Жалпы ақпарат

Мамоев Бинали Шахпандерович

 «Туризм және коммуникация» кафедрасының меңгерушісі

А.А Остапец- Свешников атындағы Мәскеу халықаралық жасөспірімдер туризмі және өлкетану академиясының академигі, доцент Мамоев Бинали Шахпандерович

25 басылым, оның ішінде 2 мақала импакт фактор, 3 оқу құралы, 1 әдістемелік құрал иесі.

1. «Основы туризма и краеведения», Оқу құралы– Алматы. – 2010.

2. «Основы туристско краеведческой работы », Оқу құралы - Алматы.- 2010.

3. «Экскурсионная деятельность» Оқу құралы- Алматы.- 2013.

4. «Туристско – экскурсионная презентация историко – культурного заповедника музея «Танбалы»», әдістемелік құрал- Алматы.- 2014.

 

Шет Тілдер және Іскерлік Карьера Университетінің «Экономика және Туризм» кафедрасы

 

Экономика және Туризм кафедрасы 2004 жылы  ашылды. Кафедра  5B050600-«Экономика», 5B050700-«Менеджмент», 5B051100-«Маркетинг», 5В050800-«Есеп және аудит» 5В090200-«Туризма» мамандықтар  бойынша  мамандар   даярлайды. Қазіргі кездегі талаптарға сәйкес кафедрада күндізгі, сыртқы және дистанциондық бөлімдер бар. «Экономика және Туризм» кафедрасының лицензиясы Білім және ғылым министірлігінің бұйрығымен ҚР АБ №0137441, 03.02.2010 жылы бакалавр академиялық дәрежесі берілді.

 

Бітіруші түлектерге мемлекеттік үлгідегі жоғары білім туралы диплом беріледі.

            «Экономика және Туризм»  кафедрасының  құрылу мақсаты – экономика, менеджмент, маркетинг,есеп және аудит, туризм саласында сапалы, кәсіби білім алуға жағдай жасау. Студенттер мультимедиялық үрдістер, интернет және қазіргі заманғы әдістер мен білім алу процесіне негізделіп жасалған құралдарды пайдалана отырып оқиды. Кафедрада жоғары  тәжірибелі  мамандар  жұмыс  істейді. Олардың  90 пайызын экономика, менеджмент, маркетинг, туризм саласындағы  танымал  ғылым  докторлары, ғылым  кандидаттары, профессорлар мен  доценттер  құрайды.

 

Оқу-тәрбие жұмыстары орыс  және  қазақ топтарында жүргізіледі. 5B050600-«Экономика», 5B050700-«Менеджмент», 5B051100-«Маркетинг» 5В090200-«Туризма» мамандықтарында орта мектеп, лицей, колледж  түлектерімен қатар, арнайы кәсіптік білімі бар, сонымен қатар жоғары оқу орнын бітірушілер де оқи алады.  

Қазақстан Республикасының білім беру саласында жаңа бағыттың бірі – кредиттік - модульдік жүйе. «Экономика және Туримз» кафедрасы кредиттік-модульдік жүйемен жұмыс істеп жатыр. Кредиттік-модульдік жүйенің ерекшелігі әр бір студент бір қалыпты және тепе-тең жүйе бойынша жұмыс жасайды. Сонымен қатар әр бір он екі күн сайын студент пәннің бөліктерін тасырып отырады, яғни бұл жерде оқытушы студенттің бұл пәнді қаншалықты меңгергенсін бақылайды.

Шет тілдер және іскерлік карьера университеті, студенттердің білімін көтеру және оқытушылардың біліктілігін көтеру мақсатында Туркия мемлекетімен келісім шартқа отырды.

 Қазіргі уақытта ол жүзеге асырылып жатқан процесс, оның негізгі көрінісі 2012-2013 оқу жылында «Экономика және Туримз» кафедрасынан 5 студент, 2015-2016 оқу жылында Туркия мемлекетінің университеттеріне жіберілді.

Экономика және Туризм қафедрасының түлектері  зерттеуші, үкіметтің әртүрлі ресми мекемелерінде, дипломатиялық өкілеттерде, құқық органдарында, заң және әділет басқармаларында, коммерциялық ұйымдарда және басқа салаларда жұмыс істей алады, сондай-ақ  Экономика және Туризм кафедрасының мамандары қазіргі өркениет пен мемлекеттік билік жүйесінде жұмыс істеуге мүмкіндік алады.  

Түлектердің  кәсіби қызметінің обектісіне мыналар кіреді:

 • Ғылыми, ғылыми-ізденушілік ұйымдардың кез-келген меншік нысаны;
 • Республикалық, облыстық мемлекеттік және муниципиальді органдар;
 • Бұқаралық ақпарат құралдары;
 • Оқу-тәрбие мекемелері барлық меншік нысаны;
 • Эксперттік-консультативті кеңестер;
 • Қоғамдық ұйымдарда;
 • Коммерциялық ұйымдар;
 • Қаржылық ұйымдар және т.б.

Кафедраның ұлттық оқу мінездемелері теориялық білімді арнайы тәжірибелік дайындықпен қамтамассыз ету. Кафедра өз студентерінде аналитикалық талдады және шығармашылық ойлауды дамытуға тырысады. Бұл түлектерге кәсіби жұмыстарында тез және оңай нарық жағдайына үлесуіне ықпалын тигізеді.

Кафедра Оқу бағдарламаны төрт негізгі блокка бөледі: жалпы университетік білім беру, тәжірибелік дайындық, нақты экономикалық пәндер және теориялық әдістер.   

Оқу жоспарында теориялық курстық бағыттар бойынша экономикалық теория, экономика ғылымдарының тарихы, халықаралық экономика, микро және макро экономика. Тәжірибелік курстық бағыттар бойынша: экономикалық фирмалар, экономика халықаралық секторы, басқару теориясы және бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметті талдау, сақтандырудың теориясы мен практикасы сияқты пәндерді оқытамыз.

 

Отчет

Факультета «Экономических и управленческих наук»

Кафедра «Экономики и Туризма»

С2005 по 2016 годы

С 2005 года кафедра «Экономики и Туризма» обеспечивает подготовку специалистов бакалавров  по очной, заочной и дистанционной формам обучения. Преподавание ведется на трех языках  казахском, русском и ангилийском по следующим специальностям: «5B050600-Экономика», «5B050700-Менеджмент», 5B051100-«Маркетинг», «5В050800-Учет и аудит», «5В050902- Туризм».Обучение осуществляется  на основании государственных лицензий Министерства образования и науки РК АБ №0137441 от 03.02.2010 с присвоением академической степени бакалавра по соответствующей специальности.

ППС ОСТЕПЕНЕННОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ»

 1. Общая характеристика    Факультет «Экономики и Туризм» Университета иностранных языков и деловой карьеры в 2006-2007 учебном году осуществляет подготовку специалистов по следующим направлениям: «050902» - Туризм  (4г),

2006-2007

      Кадровый состав факультета на 2006-2007 учебный год, Общая численность преподавателей, работающих на факультете «Туризм и коммуникации» составляет 6 человек из них:

Доктор наук, профессор –1

Кандидатов наук, доцентов –4

Старших преподавателей 1

Каримов А.Н. Бозтаев Ж.Б. Калиаскарова З.К. Мамоев Б.Ш. Каупенбаева С.М. Алиева Ж.Н

2008-2009

На 2008-2009 учебный год всего 13 преподавателей, из них 10 преподавателей в штате. Остепененность ППС специальности составляет 40%.

1.к.филол.н.Сыздыкова М.А.

2.д.филол.н., проф.Жакып Б.

3.к.пед.н., доц.Бозтаев Ж.Б.

4.к.пед.н., ст.преп.Ивлева Н.В.

5.ст.преп.Мамоев Б.Ш.

6.ст.преп.Омаров К.М.

7.преп.Чукреева О.А.

8.преп.Сапаргалиев С.К.

9.преп.Бакенова Р.Б.

10.преп.Нурмагамбетова Ж.А

11.преп.Ахмет Алияс

12.к.хим.н., доц.Колушпаева А.Т.

13ст.преп. Жабаева А.Н.

Доктор наук, профессор        –1

Кандидатов наук, доцентов  –3

Старших преподавателей       6

    Почасовики                             3

2010-2011

Туризм – всего 16 преподавателей, из них 14 преподавателей в штате. Остепененность ППС специальности составляет 57,14%.

1.д.пед.н., проф. А.А.Саипов

2.к.филол.н., доцент М.А.Сыздыкова

3.к.пед.н., проф. Ж.Б.Бозтаев

4.к.пед.н., доцент Н.В.Ивлева

5.к.пед.н., ст.преп. Имангулова Т.В.

6.к.пед.н., ст.преп. К.М. Омаров

7.к.пед.н., ст.преп. С.К.Алшынбеков

8.к. г. н., ст.препод. К.Т. Мамбеталиев

9.доцент Б.Ш.Мамоев

10.ст.преп. С.К.Сапаргалиев

11.преп.магистр Н.А. Омарова

12.преп.магистр А.Т. Садвакасова

13.преп.магистр Ж.С. Тлеубаева

14.препод. А.К. Кененбаева

15.преп.магистр А.С. Саванчиева – п/ч

16.ст.преп. Д.С. Ержигитова – п/ч

2011-2012

Туризм – барлығы 14 оқытушы, оның ішінде 14 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 55% құрайды.

1.филол.ғ.к., доцент Сыздыкова М.А.

2.пед.ғ.к., проф. Бозтаев Ж.Б.

3.пед.ғ.к., доцент Ивлева Н.В.

4.пед.ғ.к., аға оқытушы Имангулова Т.В.

5.пед.ғ.к., аға оқытушы Омаров К.М.

6.пед.ғ.к., аға оқытушы Алшымбеков С.К.

7. г.ғ.к., доцент Абдиманапов Б.Ш.

8.пед.ғ.к., аға оқытушы Лютерович О.Г.

9.доцент Мамоев Б.Ш.

10.аға оқытушы Сапаргалиев С.К.

11.аға оқытушы Чукреева О.А.

12.оқытушы, магистр Омарова Н.А.

 1. оқытушы, магистр Саванчиева А.С.

14.оқытушы, магистр Қадырбекова Д.С.

15оқытушы Байсаков А.М.

2012-2013

Туризм – барлығы 13 оқытушы, оның ішінде 13 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 57 құрайды.

1.пед.ғ.к., проф. Бозтаев Ж.Б.

2.пед.ғ.к., доцент Ивлева Н.В.

3.пед.ғ.к., аға оқытушы Омаров К.М.

4.пед.ғ.к., аға оқытушы Алшымбеков С.К.

5.г.ғ.к., доцент Абдиманапов Б.Ш.

6.пед.ғ.к., аға оқытушы Лютерович О.Г.

7.доцент Мамоев Б.Ш.

8.аға оқытушы Сапаргалиев С.К.

9.аға оқытушы Чукреева О.А.

10.аға оқытушы Катарбаев К.А.

11. оқытушы, магистр Саванчиева А.С.

12.оқытушы, магистр Қадырбекова Д.С.

13.аға оқытушы, магистр Садвакасова А.Т.

2013-2014

Туризм – барлығы 12 оқытушы, оның ішінде 12 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 50% құрайды.

1.пед.ғ.к., проф. Бозтаев Ж.Б.

2.пед.ғ.к., доцент Ивлева Н.В.

3.пед.ғ.к., аға оқытушы Омаров К.М.

4.пед.ғ.к., аға оқытушы Алшымбеков С.К.

5.г.ғ.к., доцент Абдиманапов Б.Ш.

6. пед.ғ.к., аға оқытушы Лютерович О.Г.

7.доцент Мамоев Б.Ш.

8.доцент Сапаргалиев С.К.

9.доцент Чукреева О.А.

10.аға оқытушы Катарбаев К.А.

11.аға оқытушы, магистр Қадырбекова Д.С.

12.аға оқытушы, магистр Садвакасова А.Т.

2014-2015

Туризм – барлығы 10 оқытушы, оның ішінде 10 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 50% құрайды.

 1. пед.ғ.к., проф. Бозтаев Ж.Б.
 2. пед.ғ.к., доцент Омаров К.М.
 3. пед.ғ.к., аға оқытушы Алшымбеков С.К.
 4. г.ғ.к., доцент Абдиманапов Б.Ш.
 5. пед.ғ.к., аға оқытушы Лютерович О.Г.
 6. доцент Мамоев Б.Ш.
 7. доцент Сапаргалиев С.К.
 8. доцент Чукреева О.А.
 9. аға оқытушы, магистр Қадырбекова Д.С.

2015 – 2016

Туризм – барлығы 10 оқытушы, оның ішінде 10 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 50% құрайды.

1.Ивлева Н.В. п.ғ.к., доцент

2.Омаров К.М п.ғ.к.,аға оқытушы

3.Алшымбеков С.К п.ғ.к.,аға оқытушы

4.Абдиманапов Б.Ш г.ғ.д., доцент

5.Лютерович О.Г п.ғ.к.,аға оқытушы

6.Мамоев Б.Ш Доцент

7.Сапаргалиев С.К доцент.,аға оқытушы

8.Қадырбекова Д.С магистр.,аға оқытушы

9.Балтабаев  Е.Ж. Аға оқытушы

10.Сугуров Ж.Ж. Аға оқытушы

«Экономика»– барлығы 13 оқытушы, оның ішінде 13 оқытушы штатта. Мамандықтың ПОҚ ғылыми дәрежелілігі 55% құрайды.

мамандығы

1.Несипбаев Р.Р. э.ғ.к., профессор

2.Айтжанова А.Е. э.ғ.к., аға оқытушы

3.Мизамбекова С.К. э.ғ.д., профессор

4.Әбиева С.Н. э.ғ.к., аға оқытушы

5.Жапбарханова М.С. э.ғ.к., аға оқытушы

6.Садыров Ғ.А. э.ғ.к., доцент

7.Стаценко О.А. э.ғ.к., аға оқытушы

8.Акпанбаев Е.Ж. Аға оқытушы

9.Аппазова А.А. Аға оқытушы

10.Нурымбетова Қ.И. Аға оқытушы

11.Абылайхан Ж. магистр

12Еренхан М. Оқытушы, магистр

13.Дүйскенова Р.Ж. Аға оқытушы, магистр

            Кафедрада 23 оқытушы, 2 ғылымдар докторы, 10 кандидат, 2 доцент, 4 магистрант, 5 аға оқытушылар бар.

Деятельность кафедры по международному сотрудничеству

Кафедра «Экономики и Туризма» активно и тесно сотрудничает с ведущими Университетами Турции и ближнего зарубежья. Имеются договоры с 80 иностранными вузами и научными центрами. Установлены научные связи с 10 международными образовательными организациями.

Кафедра «Экономики и Туризма» постоянно проводит международные конференции, симпозиумы и встречи с приглашением гостей, а также академическую мобильность студентов с данными университетами. Студенты имеют возможность получения двойных дипломов.

В целях совершенствования международного сотрудничества кафедра «Экономии и Туризма» регулярно проводит зарубежные командировки, преподаватели и студенты имеют возможность обмена зарубежным опытом.

}  Университет Мехмеда Акиф Ерсоя Турция

}  Университет Kostamanu universitesi  Республика Турция.

}  Университет Мугла Турция

}  Университет Bozok Турция

}  Университет Сакария Турция

}  Университет «29 MAYISISTANBUL» Турция

}  «NIGDEUNIVERSITESI» Турция

}  Университет Ататурк Республика Турция

}  Cumhuriyet universitesi

}  Международная Академия детско - юношестского туризма и краеведения, г.Москва.

}  Университет Кастамону Республика Турция.

}  Бахчешехирский университет (Республика Турция) в рамках участия в проводимых конференциях.

}  Харьковский национальный университет им. Каразина, г. Харьков (Украина).

}  Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана, г. Киев (Украина).

}  Северо-Казахстанский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, г. Петропавловск (Казахстан).

}  Международная Академия управления, права, финансов и бизнеса;

}  Институт мировых языков Кыргызского государственного педагогического университета.

}  Бишкекский государственный университет экономики и предпринимательства.

}  Отели Республики Турция.

}  Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды (Украина)

Проректор по учебно-методической работе к.и.н., доцент З.С. Актамбердиева, зав.кафедрой «Экономики и Туризма» к.п.н., ст. препод. Имангулова Т.В., доцент Б.Ш. Мамоев приняли участие в семинаре на тему «Международный день охраны памятников и исторических мест» на базе Государственного историко-культурного заповедника-музея «Иссык», г.

В ноябре 2013 года  доцент Мамоев Б.Ш. принял участие в Международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристско-краеведческого движения в воспитании и оздоровлении населения» г.Москва.

В октябре 2014 года доцент Мамоев Б.Ш. принял участие в 18

Международном научном конгрессе посвяшенного 70 летию Казахской академии спорта и туризма

25 октября 2014года кафедра «Экономики и Туризма »провела международную конференцию «70 лет совместной жизни: турки ахыска в Казахстане». В качесте гостей были приглашены заместитель Председателя Асамблеи народа Казахстана  Александр Борисович Смирнов, представитель Асамблеи народа Казахстана по южному региону Габит Нурадил.  Президент правления Турецкого этнокультурного центра в Казахстане Зиятдин Исмиханович Касанов.

Академическая мобильность студентов

кафедры «Экономики и Туризма»

Кафедра «Экономики и Туризма» в векторе академическая мобильность активно сотрудничает с ведущими университетами Турции и дальнего и ближнего зарубежья. Активным студентам   кафедры окончившим семестр на отлично, имеющие высокий GPI балл, владеющие соответствующим уровнем иностранного языка (Английский, Турецкий) кафедра дает возможность отучится бесплатно в ведущих университетах Турции и ближнего зарубежья по академической мобильности.

В рамках осуществления функционирования мобильности модульной системы обучения УИЯ и ДК заключил  соглашение с Университетами Турции.

Университеты Турции активно сотрудничающие в рамках академической мобильности с кафедрой «Экономики и Туризма»:

}  Университет Мехмеда Акиф Ерсоя Турция

}  Университет Kostamanu universitesi  Республика Турция.

}  Университет Мугла Турция

}  Университет Bozok Турция

}  Университет Сакария Турция

}  Университет «29 MAYISISTANBUL» Турция

}  «NIGDEUNIVERSITESI» Турция

}  Университет Ататурк Республика Турция

}  Cumhuriyet universitesi

Студенты кафедры «Экономики и Туризма»   успешно обучаются в ведущих университетах Турции: Университет Негде, Университет Мехмеда Акиф Ерсоя,  Университет 29 мая, Университет Мугла.

2012-2013 учебный год

Ф.И.О

Специальность

Название университета

Учебные годы

1

Халис Тамиржан

«Туризм»

Университет Кастамону (Турция).

 

2012-2013

2

Тетроев Сулейман-Паша

«Туризм»

Университет Кастамону (Турция).

 

2012-2013

3

Сейфатов Аслан

«Туризм»

Университет Кастамону (Турция).

2012-2013

4

Абишева А,

«Туризм»

Университет Кастамону (Турция).

2012-2013

5

Ибрагимов Б

«Туризм»

Университет Кастамону (Турция).

2012-2013

6

Аязбаева М, ,

 

«Туризм»

Университет Орду

2012-2013

7

Сюникаева М

«Туризм»

Университет Орду

2012-2013

8

Ушуров Анвар

«Маркетинг»

MEHMETAKIFERSOY

2012-2013

 

2013-2014 учебный год

Ф.И.О

Специальность

Название университета

Учебные годы

1

Махмудов Рустам

«Туризм»

Университет Кастомону

2013-2014

2

Ержанова Айсұлу

«Туризм»

Университет Кастомону

2013-2014

3

Әлібай Балжан

«Туризм»

Университет Кастомону

2013-2014

4

Төлеген Алмас

«Туризм»

Государственный университет Сыткы Кочман

2013-2014

 

5

Шамшиман Құдайберген

«Туризм»

Государственный университет Сыткы Кочман

2013-2014

 

6

Кударова Гаухар

«Туризм»

Университет Ататурк

2013-2014

7

Габбасов Хаким

«Экономика»

Kostamanu universitesi

2013-2014

8

Туякбаева Гульнур

«Менеджмент»

Университет Ататурк

2013-2014

 

2014-2015 учебный год

Ф.И.О

Специальность

Название университета

Учебные годы

1

Куанышева

Айгуль

«Туризм»

 

Университет Мугла

2014-2015

2

Абишева

Айдана

«Туризм»

Университет Кастомону

2014-2015

3

Габбасов Хаким

«Экономика»

Kostamanu universitesi

2013-2014

4

Туякбаева Гульнур

«Менеджмент»

Университет Ататурк

2013-2014

 

2015-2016 учебный год

Ф.И.О

Специальность

Название университета

Учебные годы

1

Дыгаева Л

«Туризм»

Университет Орду

2015-2016

2

Адилхан А

«Туризм»

Университет Орду

2015-2016

3

Иембергенова А

 

«Туризм»

Университет Орду

2015-2016