ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЕТ ТІЛІ ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

ТАРИХ ЖӘНЕ ДІНТАНУ КАФЕДРАСЫ

 

 

 

«Бекітемін»                                                       

  Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің

ректоры доктор, профессор С.Хизметли_______

«___»__________________ 2017 ж.

 

 

«6М020600 - ДІНТАНУ»

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ  2017

 

 

Қабылдау емтихан бағдарламасы келесі құжаттарға сәйкес әзірленді:

 

 • Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» Заңы;
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары» (ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
 • ҚР БжҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығы(ҚР БжҒМ 2016.05.07. № 425 бұйрығыменөзгерістер мен толықтырулар еңгізілген)
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы № 109 қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережесі (2017 ж. өзгерістер мен толықтырулар еңгізілген);
 • ҚР БжҒМ 2016.05.07. № 425  бұйрығымен бекітілген «6М020300-Тарих» - мамандығының үлгілік оқу жоспары негізінде даярланды.

 

 

 

Құрастырушылар:

 ф.ғ.к., доцент  Исатаева Г.Ж., ф.ғ.к. Ахмедов  Қ., ф.ғ.к., Абжалов С.

 

 

"Тарих және дінтану " кафепдрасының отырысында  талқыланып, қабылданды:  № ___ хаттама, «__»  2017 ж.

 

Кафедра меңгерушісі: т.ғ.к.

 

___________

Исатаева Г.Ж.

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы Университінің Ғылыми кеңесінде бекітілді: № ___ хаттама, «___» ___________ 2017 ж.

 

Кіріспе

 

Бағдарлама дінтану бойынша магистратурасына түсу үшін емтиханға дайындалуға арналған және ол дінтану ғылымы негіздерінің бакалавриат бағдарламасы көлемінде дінтану курсымен ізденушілерге таныс болуы ескерілген.

Сұрақтар «Дінтану» курсы бойынша жұмыс бағдарламасы негізінде құрылған және пән мазмұнына сәйкес келеді.

Сұрақтар бағдарлама бөлімдері бойынша жіктелген. Сынақ емтиханы теориялық дінтану және дін тарихы бойынша теориялық білімді тексеруді, еркінойлаудың негізгі формалары туралы мағлұмат алуды, дін сұрақтары бойынша Қазақстан Республикасының заңдарын білуді өз алдына мақстан етіп қояды.

Осы бағдарламаның және сұрақтардың негізінде үш сұрағы бар емтихан билеттері құрылады.

Бағдарлама мазмұны

Негізгі бөлім

1      Бөлім. Дінтану ғылым ретінде

Дінтану, оның пәні мен тағайындылығы. Дiнды анықтаудың қағидасы мен жолдары. Анықтаманың түрлері.Дiнді түсіндірудіңфилософиялық, теологиялық, социологиялық, нәсiлдік, психологиялық, мифология - лингвистикалық тағы басқа тұжырымдамалары. Дiннiң мәндiк мiнездемелері.Дінтану сатылары мен түсініктері.Дінтану әдістемесі.

Діннің әлеуметтік, гносеологиялық, психологиялық және тарихи түбірлері. Дін маңыздылығын анықтаудың ғылыми қағидалары. Дінитанудың объектісі мен пәні. Шындықтың діни бейнеленуі ерекшеліктері. Діни жүйенің маңыздылығының марксиситік емес теориялары. Діни жүйе теориясы.Діни жүйенің негізгі элементтері мен функциялары.

Дін қоғамдық таным формасы ретіндегі ерекшелігі, олардың басқа қоғамдық таным формаларынан ерекшелігі. Нақтының діни көрініс ерекшелігі.Күнделікті өмір көрінісіндегі дін қатынасының екінші деңгейлігі. Дін қоғам тынымындағы дүниетанымдық формасы ретінде.

1 Бөлім. Дінді зерттеу тарихы

Орта ғасыр мен Жаңа дәуiрдегi дiннiң тұжырымдамалары. Құдайдың болмысының дәлелi. Діннің шығу тарихы туралы Д.Юмның концепциясы.Немiс классикалық дiн философиясы (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах). Дiннiң моральға қатынасы Канттың дiн философиясының негiзгi мәселесi,Гегельдің теологиядан аулақтануы. "Лекции по философии религии".Құдай болмысы мәселесiнiң Гегельше қойылуы. Л. Фейербах. "Жаңа философия""Жаңа дiн"ретінде. Марксизм дін негізі туралы. Дін теориялары.

Дін маңыздылығы мен оның оный пайда болуы туралы қазіргі заманғы теориялар мен тұжырымдар. Конфессионалды және осы әлемдік дінтану.  Батыс дінтануындағы діни-идеалисттік негіз,діннің идеалистік философия тұжырымдамасы. Дін социологиясы /Э.Дюркгейм, М.Вебержәне т.б. Дін социологиясындағы функционализм /Т.Парсонс және т.б. /. Дін психологиясы тұжырымдамалары /З.Фрейд, К.Юнг/, Діндегіфеноменологиялық бағыттар. «Діни тәжірибе» тұжырымдамасы /Джемс/.

Діннің негізгі әлеуметтік теориялары. Діннің әлеуметтік функциялары. Діни сана, діни қызмет. Культ діни қызмет түрі ретінде: оның түрлері. Культтан тыс қызмет. Діни қатынастар. Діни ұйымдар: шіркеу, секта, деноминация, культ.

Бөлім.Дінтану оқу пәні ретінде

Дiн: пайда болуы жәнет түсініктері. Дiннiң функциялары: дүние тану, компенсаторлық, коммуникативтық, реттеушілік, бiрiктірушілік - мәдени-хабартаратушылык, заңдық негіздеушілік әрі оны әлеурету.Дiн тегi мәселесiнiң шешудiң негiзгi жолдары. Дiндер  типологиясы.

Дiни сананың негiзгi сипаттамалары. Дiни дүние танудың сезiмдік жағы.  Дiни сенiм. Дiннiң социумдық негiздерi. Дiни  ұйымдар қызметтері мен қатынастарының ерекшелiктері, мәндiк белгілері.

Дін құрылымы, және оның негізгі элементтері. Діни таным түсінігі және оның қарама-қайшы түсінілуі.Дін дін танымның, діни қатынастың, діни институттардың және ұйымдардың толық бірлігі ретінде.Діннің анықталған «сөйлесу структуралармен» қатынасы ретінде.Діннің негізгі элементтері:көрінісі   /концептуалды элементі/,мәдениет, сезім.Діннің ұйымдастырылу құрылымы, діни жүйелердің  моральді кодексі.Діни таным адам танымының нақтылы-сезімдік және абстрактілі кездердің қарама-қайшылығының бірлігі ретінде. Діни танымның ішкі келіспеушіліктері/сезілетін және сезілмейтін/.

Дін мен ғылымда табиғат пен қоғамды ғылыми түсіндірудің тәсілнамасының айырмашылығы. ҒТРдың атеистік көзқарасқа әсері. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың жетістіктерінің діни-идеалистік, және ғылыми-материалистік интерпретациясы.Дін ғалымдарының креационизді, теизмді,финализмді жаратылыстану ғылымдарының көрсеткіштерімен түсіндіруі.Социогенездін теологияда және атеизмде түсіну айырмашылығы.Қоғамдық және діни тұжырымдамаларда әлеуметтік иллюзиялар және утопиялар. Дүниетаным дамуындапровиденциализм, фатализм, эсхатология, футурология жәнеапокалиптика.Қазіргі заман мәселелері бойынша атеист пен дінге сенушілердің диалогы.

Бөлім.Дін мәдениет феномені ретінде

Мәдениет жүйесiндегi дiн. Дүние тану және оның негiзгi тарихи түрлерi.    Мифология, дiн, философия. Дiн және ғылым. Дiн және көркемөнер. Адам, қоғам, әлем туралы дiни және дiни емес дүние танулардың диалогы.

Дiни жәнедiни емес дүние танымдардың адамгершілік маңызы. Дiни және дiни емесдүние танымдардың эстетикалық мәселелерi. Конфессиялық аралық диалог және толеранттық мәселесi. Дiннiң әлеуметтiк статус мәселесі.

Секуляризация мен сакрализация. Діннің догмалар мен дәстүрлердің сакрализация тенденциясы.Сол тенденцияның себептері мен әсері. Секуляризация әлеуметтік-мәдени үрдіс ретінде. «Секуляризация» терминініңмәнінің өзгеруі. Секуляризация үрдісі теңсіздігі.Секуляризацияның қоғамдық топтарға әсері. Нақтылық жағдайды діни және діни емес көзқарастармен анықтау. Секуляризация діни анықтамада көңіл қалу нәтижесі ретінде.

«Қазіргі қоғамда дін дағдарысы» мәселесі. Жаң заман катаклизмы және діни доктриналардың көңілден шығуы.Діни догмалардың ескіру себептері. Ницше(Құдай өлді) ізденістерінің 19 ғасырдағы жағдайға әсері.Әлемнің аяси картасының өзгеруі.Әлемді түсіндірудің жаңа түсіндірмелері(діни емес).Дүниетанымның ғылыми дағарысы. «Жаһанды дін дағдарысының» дұрыс талқыланбауы.

Плюрализм жағдайындағы дін эволюциясы. Плюрализм жағдайы қоғамдық және индивудиалдық өмірді діни басқару монополиясының қарама-қайшылығы ретінде.Плюрализм жағдайындағы ерекшелігі: діни құрылымдардың көбеюі,әмбебап символикалық жүйелердің сипатын жоғалтуы. Дәстүрлі діндердің  өздерінің әсерлілігі мен авторитетін төмендеуі. Дәстүрлі емес діндер мен мәдениеттердің жайылуының өсу тенденциясы.

Діндегі модернизм. Модернизм мен постмодернизм түсінігі.Протестанттық модернизм тенденциялары (секуляризация, десакрализация).Әлеуметтік евангелизмдегі «Иисус Христостың бейнесінің адам қалпына келтірілуі»:Иисус Христос «Жердегі Құдай патшалығы»қоғамдық-мәдени үрдістің қатысуышсы секілді.Христиандықтағы бес мәдени қағидалар.

4  Бөлім.Дін тарихы

Дiннiң шығуы. Сенімдердiң байырғы формалары. Ұлттық дiндер: индуизм, джайнизм, сикхизм, (парсизм ) зороастризм, ежелгi қытайлық дiн Тянь, конфуциандық, даосизм синто, иудаизм.

Әлемдiк дiндер. Буддизм: пайда болуы, негiзгi идеялары және бағыты. Христиандық. Пайда болуы, христиандықтың негiздеушiсi. Христиан шiркеулерiнiң бөлiнуi. Православие. Католицизм. Протестантизм: лютерандық, кальвинизм, квакерлер, баптисттар, адвентисттер тағы басқалар. Ислам. Пайда болуы. Мұқаммед және оның  уағыздары. Құран және сүндет. Догмалары және рәсімдері. Исламдағы негiзгi бағыттар. Суфизм. Мұсылман құқығы, мазхабтар.

Қазiргi дәстүрлi емес дiни мәденилер. Дәстүрлi емес мәденилердiн ерекшелiгі және классификациясы. Дiни философия. Діни философия ағымдары мен бағыттарының көптүрлілігі. ҚР территориясында қызметіне шектеу қойылған жаңа діни әрекеттер.

Дін және әлеуметтік конфликттер.Дін қоғам және жеке тұлға қызығушылықтары арасындағы конфликтті шешу әдісі ретінде. Діни фанатизм және экстремизм. Этника және тұлғааралық қатынастарда конфликттік жағдайларды шешудегі діннің мүмкіншіліктері. Дін плюралистік қоғамда; төзімділік саяси, құқықтық және моральдік категория ретінде.

Дәстүрлі емес діндердің ерекшелігі. Жаңа діни қозғалыстардың типологиясы мен классификация мәселесі.Классификация түрлері және оның кемшіліктері.Діни емес группалардың жалпылығы.Дәстүрлі емес діндердің синкретикалық табиғаты.Дәстүрлі емес діндер және болашағы.Қазіргі діни жағдайдың динамикасының дамуы.Жаңа діни қозғалыстардың эволюция жолы.Дәстүрлі үрдістің мазмұны. Дәстүрлі емес діндердің перспективілері. Қазіргі және болашақ конфесиаларалық ортада дәстүрлі емес дін орны.

Діни ұйымдар, мәдени іс-шаралар және діни таным деңгейіндегі функционалдық-құрылымдық  анализ түріндегі жаңа діндердің ерекшелігінің анықталуы.Жаңа діни қозғалыс кешенінің діни модификацияларының тенденциясы.

6 Бөлім. Дін антропологиясы

Дiни дүние танудағы адам, оның болмысы және өмiр мағынасы туралы мәселесi. Дiни дүние танудың аксиологиялық, әдеп және эстетикалық негiздерi. Дiни тусініктердің рухани негiзi. Әлем, құдай, адам туралы дiни тусініктердің жиынтығы. Әр түрлi дiни бағыттардағы әлемiндегi адам және оның арнаулы орны: исламда, христиандықта, буддизмде, даосизмде, зороастризмде, тәңiрiге табынуда тағы басқалар.

Дін және тұлға. Құндылықтық таңдау мәселесінің философиялық және психологиялық аспектілері. Құндылықтық бағдарлаудың рационалдық және иррационалдық үдерістері, олардың діндегі бейнесі. Құндылықтық бағдарлау түрлері, сәйкес келетін тұлға түрлері және діндарлық түрлері. Діни қатынастың психологиялық механиздері.

7 Бөлім. Еркінойлау және ар-ұят еркіндігі

Еркiнойлау. Ар-ұят еркіндігі туралы көзқарастардың қалыптасуы мен дамуы. Ар-ұят еркіндігі ұғымы. Еркінойлау рухани мәдениет құбылысы ретінде. Көне дүниедегi, Орта ғасыр, Қайта өрлеу, Жаңа және өте жаңа замандағы еркiнойлаудың даму тарихы. Еркiнойлаудың формалары және көріну турлері.

Антимәдени қозғалыстар мәселесі және ұят еріктігі».«Антимәдени қозғалыс» терминының мазмұны.Жаңа діни қозғалыстардың мәселесін православты және жалпы христианды түсінуі.Антимәдени іс-әрекеттерде қауіпті тенденциялар.«Ұят еріктігі және діни бірлестіктер» туралы Федералды заң (1997 г.) және басқа нормативты құжаттар дәстүрлі емес діни бірлестіктерді реттеу контекстінде.

Дін және еркін ойлау жаңа саяси және ойлау мінезінде контекстінде. Диалогиялық қарама-қайшы жағдайда жаңа саяси ойлар, дінтану, еркін ойлау,атеизм  мәселелері.Қазіргі заман дінге сенушілердің діни таным анализінде касстық тәсілнамада шектеулігі.Ой, іс және наным плюрализмі жағдайындағы дін мен атеизм. Дін мен атеизмнің деидеологизация жәнедүниетанымдық оппозициямәселесі.

 

8 Бөлім. ҚР-дағы діни ұйымдар қызметінің құқықтық негіздері

Ар-ұят еркіндігі мен діни сенім туралы Қазақстан Республикасының Конституциясы. «Діни сенім мен діни бірлестіктер туралы» ҚР Заңы. Конфессияаралық диалогтың негіздемесі.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Основы религиоведения: Учеб./Ю.Ф. Борунков, И.Н. Яблоков, К.И. Никонов и др.; Под ред. И.Н. Яблокова.-3-е изд..-М.:Высш. Шк., 2009.-480 с.
 2. Томпсон М. Философия религии./ Пре. С англ. Ю. Бушуевой.-М.: 2011.
 3. Лебедев В.Ю., Прилуцкий А.М., Викторов В.Ю. Религиоведение: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013.
 4. Яблоков И.Н. Религиоведение  / И. Н. Яблоков. – М.:Гардорики, 2005. - 317 с.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Головушкин Д.А. Многоликое обновленчество. Пути развития православного реформаторства в России в первой половине XX века. LambertAcademicPublishing. 2012.
 2. Этно-религиозная идентификация населения: Методическое пособие / сост. Г. Т. Толебаев. - [б. м.], 2006
 3. Артемьев А.И. Религиеведение. - Алматы, 2004.
 4. Хрестоматия по релгиеведению. /Под рук. Артемьева А.И.. - Алматы, 2003.

Анықтамалық әдебиеттер:

 1. Ислам. Краткий словарь. 3-е издание дополненное. - М.: Наука. 2011
 2. Ислам. Энциклопедический словарь. - М.: Наука.2011.
 3. Современный философский словарь/Под ред. д.ф.н., проф. В.Е. Кемерова/ 2009
 4. Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». - 2011.

Нормативті әдебиеттер:

 1. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. - М.: Просвещение,2012.
 2. А. Нысанбаев. Становление исламской философии в Казахстане. - Алматы: Институт философии и политологии МОН РК, 2000.
 3. Аюпов Н.Г. Религиозная система древних тюрков. – Алматы, 1998.- 137 с.
 4. Султангалиева А.К. Ислам в Казахстане: история, этничность и общество. - Алматы: КИСИ при Президенте РК, 1998.- 188 с.
 5. Косиченко А.Г., Нысанбаев А.Н., КенисаринД.А.. Мельник Е.В. и др. Ислам и христианство: возможности духовной консолидации народов Казахстана. – А., 2001.
 6. Иванов В. И Трофимов Я. Религии в Казахстане. Справочник. – Алматы: ВШП «Адилет», 1999.
 7. Никифоров А.В. Библия и Коран: истоки и параллели. - Алматы, 1995.
 8. Никифоров А.В. Специфика этноконфессиональных отношений в Северном Казахстане. Учебное пособие. - СКО. 2001.
 9. Лукач Й. Пути богов: К типологии религий, предшествовавших христианству. Пер. с венг. – М.: Политиздат, 1984. – 248 с.
 10. Орынбеков М.С. Верования древнего Казахстана. - Алматы, 1997.  - 214 с.
 11. Орынбеков М.С. Генезис религиозности в Казахстане. – Алматы: Дайк-Пресс,2005. Религии в Казахстане: Хрестоматия. Часть 1. - Алматы, 2002.
 12.   Артемьев А.И. Религиеведение: основы общего религиеведения, история религий, религии в Казахстане. – Алматы: КазАТК, издательство «Бастау», 2008.
 13. Религия в политике и культуре современного Казахстана. - Астана: Елорда, 2004.
 14. Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1 / Пер. с англ., нем., фр. Сост.  и общ. Ред. А.Н. Красникова. – М.: Канон, 2010.

Анықтамалық әдебиеттер:

 1. Ислам. Краткий словарь. 3-е издание дополненное. - М.: Наука. 2011
 2. Ислам. Энциклопедический словарь. - М.: Наука.2011.
 3. Современный философский словарь/Под ред. д.ф.н., проф. В.Е. Кемерова/ 2009
 4. Закон Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». - 2011.

«Дінтану»  6М020600 мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының сұрақтары

 1. Дін және оның дамуының тарихи аспектілері сипаттамасы
 2. Дін қоғамдық құбылыс ретінде және оның ерекше сипаттар
 3. Діннің әлеуметтік, психиологиялықжне гносеологиялық тамырлары
 4. Діннің пайда болуы және оның тарихи формалары
 5. Діннің құрылымы және оның мазмұны
 6. Ежелгі  Шығыс діндерідің негізделуі және қалыптасуының тарихы
 7. Исламға дейін Орта Азиядағы дін
 8. Орта Азия және Қазақстан халықтарының дүниетанымың сипаты мен ерекшеліктері
 9. Христиандыққа дейінгі кезеңдегі Батыс және шығыс Европа халықтатарының діні
 10. Буддизмнің пайда болуындағы тарихи-мәдени контексттер. Будданың өмірі мен ілімі
 11. Православие: негізгі ілімі мен культі
 12. Католицизм.Діни ілім мен культ тарихы мен ерекшелігі
 13. Протестантық діни ілімнің пайда болуының ерекшеліктері
 14. Ислам идеологиясы, догматикасы, этикасы, мәдениеті.
 15. Діни мұсылман философиясы: ерекшеліктері, негізгі мәселелері, принциптері, догматикасы..
 16. Исламные негізгі бағыттары: шиизм, суннизм, суфизм. Олардың ерекшеліктері
 17. Қазақсандағы ислам дінінің таралуы: тарихы. Қазақтардың дәстүрлі сенімі және ислам діні
 18. Қазақстандағы христиан діні
 19. Қазақстандағы Протестантизм
 20. ҚР-дағы мемлекеттік-конфессияналдық ара қатынас: заңдар, іс-әрекет бағыттары, модельдер
 21. Қазақстан Республикасында дін аралық диалог: мәні, проблемлері, қазіргі замандағы жағдайы
 22. Дінтануда «Батыс-Шығыс» концепциясы
 23. Дін феноменологиясы: дінді оқытудың жолдары
 24. Конфуцийшілдік ежелгі қытай қоғамның діни түсініктері мен құндылықтарынфң тарихи формасы ретінде
 25. Синтоизм – Жапония діни және оның жапондықтар өміріндегі маңызы
 26. Иудаизм, оның пайда болуының тарихы және қазіргі заман
 27. Діни философияның ерекшелігі және функциялары
 28. Діннің пайда болуының тарихи тұжырымдары
 29. Үнді-будда философиясының проблематикалары мен ерекшеліктері
 30. Православиялық философия
 31. Католицизмның діни философиядағы негізгі мәселелері мен принциптері
 32. Протестандық философияның ерекшеліктері, негізгі мәселелері, принциптері
 33. Дін философиясының пәні,мақсаты, мәселелері
 34. Қазақ ойшылдарының дін туралы көзқарастары
 35. Орыс діни философиясындағы дін ілімі
 36. Дін әлеуметтануы пайда болуының алғышарттары және қайнаркөздері
 37. Діни шыдамсыздықтың себептері. Діни фанатизм және экстремизм
 38. Плюралистік қоғамдағы дін. Толеранттық өзге пікірге қатынастың қағидасы ретінде
 39. Діни тұлға және оның қалыптасуына әсерлейтін факторы
 40. "Жаңа діндер", олардың ерекшеліктері мен маңызы
 41. Дін психологиясындағы сенім феномені және оның негізгі психологиялық қатегориялары
 42. Конфессияаралық қарама-қайшылықтар және шиеленістері. Психологиялық себептер
 43. Христиандықтың діни-этикалық құндылықтары
 44. XIX – XX ғғ. қазақ философиясындағы дін концепциясы.
 45. Исламның діни-этикалық құндылықтары
 46. Ғылым мен діндегі дүние бейнелері
 47. АҚШ және Батыс Европадағы жаңа діни ағымдар
 48. Ресейдегі жаңа діни ағымдар
 49. Қазақстандағы жаңа діни ағымдар
 50. Рухани мәдениет тарихындағы еркін ойшылдық
 51. Секуляризация әлеуметтік тарихи процесс ретинде
 52. Исламдағы негізгі құқықтық мектептер
 53. Діни антропологияның мәни мен мақсаты
 54. Әлемдік діндердегі антропологиялық проблемалар
 55. Қазақ ойшылдарының антропологиялық іздерістері
 56. Сектанттық: пайда болуының себептері мен формасы
 57. Діни және діни емес дүниетенымдардың айырмашылығы
 58. Ислам теологиясы пәні, объектісі жән қызметі
 59. Ислам теологиясындағы сенім мен білім мәселесі
 60. Христиан теологиясының мәне мен құрылымы
 61. Вселендік соборлар және олардың христиандық  пен христиандық теологиясының қалыптасуындағы тарихи рөлі
 62. Мұсылман құқығының негізгі қайнар көздері
 63. Исламның Ханафи мәзһабы:оның сипаттамасы
 64. Дін және отбасы
 65. Дінтану: пәні, құрылымы, әдіснамалық негізі
 66. Вебердің дін социологиясы
 67. Құран мұсылмандардың Қасиетті Жазбасы. Құран Кәрімді оқып-үйренудің жолдары
 68. Жаңа Өсиет: құрылымы және мазмұны, христиан догматындағы  орны
 69. Христиандардың қасиетті кітабі-Библия: мәні және мағнасы. Зерттеу тәсілдері
 70. Қазіргі заманғы дәстүрлі емес конфессиялар: жалпы сипаттамасы мен классификациясы
 71. Дінді оқытудың философиялық жолдары: жалпы сипаттама, өкілдері, негізгі концепциялары
 72. Сопылық  ілім және оның қазақ философиясына ықпалы
 73. Араб-мұсылман философиясында Құдай және адам
 74. Будда, христиан, ислам діндеріндегі адам туралы ілім
 75. Суфизм - исламның мистикалық ағымы
 76. Дінді салыстырмалы оқыту. М. Мюллердің концепциясы
 77. Дін эволюциясы. Р. Беллахтың дін типологиясы
 78. Гуманды және авторитарлы дін. Э. Фроммның концепциясы
 79. З.Фрейдтың діндарлық және діни мінез-құлық туралы концепциясы
 80. Дінді ұйымдастырудың әлеуметтік формалары
 81. Діни конфликт. Діни конфликтінің типологиясы
 82. Діннің шығу тарихы туралы Д.Юмның концепциясы.
 83. И. Канттың дін философиясы.
 84. В.Ф. Гегельдің дін философиясы
 85. Л. Фейербах дін негізі туралы.
 86. Марксизмдегі діннің мәні.
 87. Негізгі діни-этикалық категориялар мен ұғымдар
 88. Фундаментализм түсінігі. Фундаментализм бағыттары, жалпы сипаттама
 89. Мораль және дін
 90. Діни-саяси экстремизмнің ұғымы және мәні. Анықтау және түсіндіру аппаратының концептуальды мәселелері