Академический календарь

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ

 

«Бекітемін»/ «Утверждаю»

Ректор, доктор, профессор

              ________Сабри Хизметли 

                                                                                                                                            «____» ________2015 ж. 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2015-2016 оқу жылы / 2015-2016 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М011900 - Шет тілі: екі шет тілі» / «6М011900 - Иностранный язык: два иностранных языка»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл / года

Академиялық дәрежесі: «6М011900 - Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі / Академическая степень: магистр педагогических наук по специальности  «6М011900  - Иностранный язык: два иностранных языка»

 

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Ұйымдастыру аптасы / Ориентационная неделя

24.08.2015-29.08.2015

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2015

3

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2015-12.12.2015

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

14.09.2015-10.10.2015

5

Педагогикалық тәжірибе / Педагогическая практика

09.11.2015-27.11.2015

6

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні /  День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2015

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2015-17.12.2015

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

14.12.2015-26.12.2015

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2015-02.01.2016

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2016

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

28.12.2015-09.01.2016

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы / Начало весеннего семестра

11.01.2016

15

Ғылыми-зерттеу практикасы/ Научно-исследовательская практика

11.01.2016-02.04.2016

14

Халықаралық әйелдер күні /  Международный женский праздник

08.03.2016

15

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2016

16

Ғылыми-зерттеу практикасын қорғау / Защита научно-исследовательской практики

       04.04.2016-08.04.2016

17

Алдын ала магистрлік диссертация қорғау  /  Предварительная защита магистерской диссертаций

11.04.2016-15.04.2016

18

Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексерту (ҰТҒЗО)/  Проверка диссертации на плагиатства

 

18.04.2016-13.05.2016

19

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /   Праздник единства народов Казахстана

01.05.2016

20

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07.05.2016

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2016

22

Диссертацияны сараптаудан өткізу

16.05.2016-20.05.2016

23

Шолу дәрістері / Обзорные лекций

18.04.2016-22.04.2016

24

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен

25.04.2016-06.05.2016

25

Магистрлік диссертацияны қорғау/ Защита магистерских диссертаций

06.06.2016-02.07.2016

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.                               2015-2016 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 7-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 14-ші аптаға жоспарланған. Педагогикалық практика оқу үдерісінен қол үзбей өтеді -3 апта. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Ғылыми-зерттеу практикасы -12 апта., Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады

 

 

Оқу-әдістеме істері жөніндегі проректор                                  З.С.Актамбердиева

 

 

Магистратура бөлімінің меңгерушісі                                        Г.Т.Бейсенбекова

 

 

 

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

 

УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ

 

«Бекітемін»/ «Утверждаю»

Ректор, доктор, профессор

              ________Сабри Хизметли 

                                                                                                                                            «____» ________2015 ж. 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 

2015-2016 оқу жылы / 2015-2016 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М020300- Тарих» /  «6М020300  - История»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020300 – Тарих»  мамандығы бойынша гуманитарлық ғылым магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  « 6М020300 - История»

 

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Ұйымдастыру аптасы / Ориентационная неделя

24.08.2015-29.08.2015

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2015

3

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2015-12.12.2015

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

14.09.2015-10.10.2015

5

Педагогикалық тәжірибе / Педагогическая практика

09.11.2015-27.11.2015

6

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні /  День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2015

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2015-17.12.2015

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

14.12.2015-26.12.2015

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2015-02.01.2016

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2016

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

28.12.2015-09.01.2016

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы / Начало весеннего семестра

11.01.2016

15

Ғылыми-зерттеу практикасы/ Научно-исследовательская практика

11.01.2016-02.04.2016

14

Халықаралық әйелдер күні /  Международный женский праздник

08.03.2016

15

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2016

16

Ғылыми-зерттеу практикасын қорғау / Защита научно-исследовательской практики

       04.04.2016-08.04.2016

17

Алдын ала магистрлік диссертация қорғау  /  Предварительная защита магистерской диссертаций

11.04.2016-15.04.2016

18

Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексерту (ҰТҒЗО)/  Проверка диссертации на плагиатства

 

18.04.2016-13.05.2016

19

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /   Праздник единства народов Казахстана

01.05.2016

20

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07.05.2016

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2016

22

Диссертацияны сараптаудан өткізу

16.05.2016-20.05.2016

23

Шолу дәрістері / Обзорные лекций

18.04.2016-22.04.2016

24

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен

25.04.2016-06.05.2016

25

Магистрлік диссертацияны қорғау/ Защита магистерских диссертаций

06.06.2016-02.07.2016

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.                               2015-2016 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 7-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 14-ші аптаға жоспарланған. Педагогикалық практика оқу үдерісінен қол үзбей өтеді -3 апта. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Ғылыми-зерттеу практикасы -12 апта., Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады

 

 

Оқу-әдістеме істері жөніндегі проректор                                  З.С.Актамбердиева

 

 

Магистратура бөлімінің меңгерушісі                                        Г.Т.Бейсенбекова

 

 

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

 

УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ

 

«Бекітемін»/ «Утверждаю»

Ректор, доктор, профессор

              ________Сабри Хизметли 

                                                                                                                                            «____» ________2015 ж. 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 

2015-2016 оқу жылы / 2015-2016 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М020600 - Дінтану» / «6М020600 - «Религиоведение»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020600 – Дінтану»  мамандығы бойынша гуманитарлық  ғылым  магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  «6М020600 - Религиоведение»

 

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Ұйымдастыру аптасы / Ориентационная неделя

24.08.2015-29.08.2015

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2015

3

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2015-12.12.2015

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

14.09.2015-10.10.2015

5

Педагогикалық тәжірибе / Педагогическая практика

09.11.2015-27.11.2015

6

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні /  День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2015

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2015-17.12.2015

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

14.12.2015-26.12.2015

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2015-02.01.2016

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2016

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

28.12.2015-09.01.2016

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы / Начало весеннего семестра

11.01.2016

15

Ғылыми-зерттеу практикасы/ Научно-исследовательская практика

11.01.2016-02.04.2016

14

Халықаралық әйелдер күні /  Международный женский праздник

08.03.2016

15

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2016

16

Ғылыми-зерттеу практикасын қорғау / Защита научно-исследовательской практики

       04.04.2016-08.04.2016

17

Алдын ала магистрлік диссертация қорғау  /  Предварительная защита магистерской диссертаций

11.04.2016-15.04.2016

18

Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексерту (ҰТҒЗО)/  Проверка диссертации на плагиатства

 

18.04.2016-13.05.2016

19

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /   Праздник единства народов Казахстана

01.05.2016

20

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07.05.2016

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2016

22

Диссертацияны сараптаудан өткізу

16.05.2016-20.05.2016

23

Шолу дәрістері / Обзорные лекций

18.04.2016-22.04.2016

24

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен

25.04.2016-06.05.2016

25

Магистрлік диссертацияны қорғау/ Защита магистерских диссертаций

06.06.2016-02.07.2016

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.                               2015-2016 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 7-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 14-ші аптаға жоспарланған. Педагогикалық практика оқу үдерісінен қол үзбей өтеді -3 апта. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Ғылыми-зерттеу практикасы -12 апта., Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады

 

 

Оқу-әдістеме істері жөніндегі проректор                                  З.С.Актамбердиева

 

 

Магистратура бөлімінің меңгерушісі                                        Г.Т.Бейсенбекова

 

 

 

ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

 

УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ

 

«Бекітемін»/ «Утверждаю»

Ректор, доктор, профессор

              ________Сабри Хизметли 

                                                                                                                                            «____» ________2015 ж. 

 

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

 

2015-2016 оқу жылы / 2015-2016 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М020700  - Аударма ісі» / «6М020700 - Переводческое дело»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020700 – Аударма ісі»  мамандығы бойынша гуманитарлық  ғылымдар  магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  «6М020700 – Переводческое дело»

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Ұйымдастыру аптасы / Ориентационная неделя

24.08.2015-29.08.2015

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2015

3

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2015-12.12.2015

4

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

14.09.2015-10.10.2015

5

Педагогикалық тәжірибе / Педагогическая практика

09.11.2015-27.11.2015

6

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні /  День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2015

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

02.12.2015-07.12.2015

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2015-17.12.2015

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

14.12.2015-26.12.2015

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2015-02.01.2016

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2016

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

28.12.2015-09.01.2016

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы / Начало весеннего семестра

11.01.2016

15

Ғылыми-зерттеу практикасы/ Научно-исследовательская практика

11.01.2016-02.04.2016

14

Халықаралық әйелдер күні /  Международный женский праздник

08.03.2016

15

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2016

16

Ғылыми-зерттеу практикасын қорғау / Защита научно-исследовательской практики

       04.04.2016-08.04.2016

17

Алдын ала магистрлік диссертация қорғау  /  Предварительная защита магистерской диссертаций

11.04.2016-15.04.2016

18

Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексерту (ҰТҒЗО)/  Проверка диссертации на плагиатства

 

18.04.2016-13.05.2016

19

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /   Праздник единства народов Казахстана

01.05.2016

20

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07.05.2016

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2016

22

Диссертацияны сараптаудан өткізу

16.05.2016-20.05.2016

23

Шолу дәрістері / Обзорные лекций

18.04.2016-22.04.2016

24

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен

25.04.2016-06.05.2016

25

Магистрлік диссертацияны қорғау/ Защита магистерских диссертаций

06.06.2016-02.07.2016

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.                               2015-2016 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 7-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 14-ші аптаға жоспарланған. Педагогикалық практика оқу үдерісінен қол үзбей өтеді -3 апта. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Ғылыми-зерттеу практикасы -12 апта., Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады

 

Оқу-әдістеме істері жөніндегі проректор                                  З.С.Актамбердиева

 

Магистратура бөлімінің меңгерушісі                                        Г.Т.Бейсенбекова