Магистратура

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

   Университетімізде 2008-2009 оқу жылынан бастап магистратура бөлімі ашылды. Осы бөлім алғашқы жылы 2 мамандық бойынша магистрант қабылдаған (Аударма ісі, Тарих). Магистратура жоспары ҚР Білім және Ғылым заңдары бойынша талапкер қабылдауда. Шет тілін табысты өткізген талапкерлер, мамандық емтиханында да табысты болса, магистратураға қабылдана алады.

Магистратура жоспары екі жылдық уақытта іске асырылады. Магистратура жоспарына ҚР азаматтарымен қатар шетелдіктер де қабылданады. Магистратура бөлімі  Білім және Ғылым министрлігі бекіткен мемлекеттік стандартқа сай жұмыс атқарады. 

Қазіргі кезде Магистратура бөлімінде 2014-2015 оқу жылында 6М020700 «Аударма ісі», 6М011900- «Шет тілі: екі шет тілі», 6М020300- «Тарих» және 6М020600 - «Дінтану» мамандықтары бойынша магистранттар оқиды. Биылғы оқу жылында магистранттар саны 215. Магистратурада дәріс оқитын оқытушы-профессорлар құрамы еліміздің ғылым ордасындағы танымал ғалымдар. Магистранттарға ғылым докторлары мен кандидаттары,  профессорлар мен доценттер дәріс береді. Мәселен, доктор, профессор Сабри Хизметли, доктор PhD Х.Екхлеф, п.ғ.к. Дабылтаева Р.Е., п.ғ.к. Куратова О.А., п.ғ.к. Шаяхметова Д.Б. т.б.

Магистранттар барлық мамандықтар бойынша шетелдік ғылыми стажировкадан өтеді. Мәселен, 2014-2015 оқу жылында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызында бекітілген № 1080 «Жоғары оқу орнынан кейінгі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты» қаулысының 82 тармағына сәйкес және

 магистранттардың жеке оқу жоспарларын орындау мақсатында  6М011900 «Шет тілі: екі шет тілі», 6М020300 «Тарих», 6М020600 «Дінтану», 6М020700 «Аударма ісі»мамандықтарының ғылыми және педагогикалық бағытындағы 1,2- курс магистранттары наурыздың 9-ы мен 18-і аралығындаТүркия Республикасы «Стамбул 29 мамыр», «Мехмет Акиф 

Ерсой» университеттеріне және наурыздың 10-ы мен 19-ы аралығында Қырғызстан Республикасы  «Қырғызстан-Түркия Манас», «Ош», «Қашқария атындағы Шығыс» университеттеріне  шет елдік ғылыми стажировкадан өтуге жіберілді. Университеттің магистратурасын бітірген мамандар ҚР әртүрлі аймақтарында өз мамандықтары бойынша табысты еңбек етіп жүр.

 

 

 ҚҰРАМЫ

 

 

 

 АУБАКИРОВА ГУЛЬСАРА МАЛГЕЖДАРОВНА

Магистратура бөлімінің меңгерушісі, п.ғ.к., доцент

 

 

 

 

 

 

  

 

Кошербаева Куралай Еркинбековна

 магистратура бөлімінің лаборанты

 

 

 

 

 

 

 

Байланыс телефондарымыз: 8 (727) 3797896 ішкі117

E-mail: ydu2006@mail.ru

 

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: 6М011900 «Шет тілі: екі шет тілі» /   6М011900 «Иностранный язык: два иностранных языка»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 1

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: 6М011900 «Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі  /  Академическая степень: магистр педагогических наук по специальности 6М011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

Атауы/Наименование

Мерзімі/Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

17.10.2016-21.10.2016

6

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

17.10.2016-11.11.2016

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні / 

День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2016

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

05.12.2016-09.12.2016

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2016-19.12.2016

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

12.12.2016-23.12.2016

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2017-03.01.2017

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2017

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

26.12.2016-08.01.2017

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы /

 Начало весеннего семестра

09.01.2017

15

Халықаралық әйелдер күні /Международный женский праздник

08.03.2017

16

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

27.02.2017-03.03.2017

17

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

06.03.2017-31.03.2017

18

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2017

19

№2 аралық бақылау / №2 аралық бақылау

17.04.2017-21.04.2017

20

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /  Праздник единства народов Казахстана

01.05.2017

21

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07-08.05.2017

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2017

22

Көктемгі емтихан сессиясы / Весеняя экзаменационная сессия

24.04.2017-05.05.2017

23

Жазғы семестр / Летний семестр

15.05.2017-23.06.2017

24

Жазғы демалыс / Летние каникулы

01.07.2017-27.08.2017

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер. 2016-2017 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 8-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 15-ші аптаға жоспарланған. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады. Жазғы семестр -6 апта, Жазғы демалыс.

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: 6М020300 «Тарих» /   6М020300 «История»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 1

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020300 – Тарих»  мамандығы бойынша гуманитарлық ғылым магистрі / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  « 6М020300 - История»

Атауы/Наименование

Мерзімі/Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

17.10.2016-21.10.2016

6

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

17.10.2016-11.11.2016

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні / 

День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2016

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

05.12.2016-09.12.2016

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2016-19.12.2016

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

12.12.2016-23.12.2016

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2017-03.01.2017

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2017

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

26.12.2016-08.01.2017

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы /

 Начало весеннего семестра

09.01.2017

15

Халықаралық әйелдер күні /Международный женский праздник

08.03.2017

16

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

27.02.2017-03.03.2017

17

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

06.03.2017-31.03.2017

18

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2017

19

№2 аралық бақылау / №2 аралық бақылау

17.04.2017-21.04.2017

20

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /  Праздник единства народов Казахстана

01.05.2017

21

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07-08.05.2017

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2017

22

Көктемгі емтихан сессиясы / Весеняя экзаменационная сессия

24.04.2017-05.05.2017

23

Жазғы семестр / Летний семестр

15.05.2017-23.06.2017

24

Жазғы демалыс / Летние каникулы

01.07.2017-27.08.2017

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.  2016-2017 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 8-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 15-ші аптаға жоспарланған. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады. Жазғы семестр -6 апта, Жазғы демалыс.

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: 6М020600 «Дінтану» /   6М020600 «Религиоведение»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 1

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020600 – Дінтану»  мамандығы бойынша гуманитарлық  ғылым  магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  «6М020600 - Религиоведение»

Атауы/Наименование

Мерзімі/Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

17.10.2016-21.10.2016

6

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

17.10.2016-11.11.2016

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні / 

День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2016

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

05.12.2016-09.12.2016

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2016-19.12.2016

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

12.12.2016-23.12.2016

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2017-03.01.2017

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2017

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

26.12.2016-08.01.2017

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы /

 Начало весеннего семестра

09.01.2017

15

Халықаралық әйелдер күні /Международный женский праздник

08.03.2017

16

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

27.02.2017-03.03.2017

17

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

06.03.2017-31.03.2017

18

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2017

19

№2 аралық бақылау / №2 аралық бақылау

17.04.2017-21.04.2017

20

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /  Праздник единства народов Казахстана

01.05.2017

21

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07-08.05.2017

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2017

22

Көктемгі емтихан сессиясы / Весеняя экзаменационная сессия

24.04.2017-05.05.2017

23

Жазғы семестр / Летний семестр

15.05.2017-23.06.2017

24

Жазғы демалыс / Летние каникулы

01.07.2017-27.08.2017

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.   2016-2017 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 8-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 15-ші аптаға жоспарланған. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады. Жазғы семестр -6 апта, Жазғы демалыс.

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: 6М020700 «Аударма ісі» /  6М020700 «Переводческое дело»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 1

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020700 – Аударма ісі»  мамандығы бойынша гуманитарлық  ғылымдар  магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  «6М020700 – Переводческое дело»

Атауы/Наименование

Мерзімі/Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

17.10.2016-21.10.2016

6

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

17.10.2016-11.11.2016

7

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні / 

День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2016

8

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

05.12.2016-09.12.2016

9

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.2016-19.12.2016

10

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

12.12.2016-23.12.2016

11

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2017-03.01.2017

12

Рождество күні / День рождества

07.01.2017

13

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

26.12.2016-08.01.2017

Көктемгі семестр/Весенний семестр

14

Көктемгі семестрдің басталуы /

 Начало весеннего семестра

09.01.2017

15

Халықаралық әйелдер күні /Международный женский праздник

08.03.2017

16

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

27.02.2017-03.03.2017

17

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

 

06.03.2017-31.03.2017

18

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2017

19

№2 аралық бақылау / №2 аралық бақылау

17.04.2017-21.04.2017

20

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /  Праздник единства народов Казахстана

01.05.2017

21

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07-08.05.2017

21

Жеңіс күні / День победы

09.05.2017

22

Көктемгі емтихан сессиясы / Весеняя экзаменационная сессия

24.04.2017-05.05.2017

23

Жазғы семестр / Летний семестр

15.05.2017-23.06.2017

24

Жазғы демалыс / Летние каникулы

01.07.2017-27.08.2017

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.  2016-2017 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 8-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 15-ші аптаға жоспарланған. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады. Жазғы семестр -6 апта, Жазғы демалыс.

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М011900 - Шет тілі: екі шет тілі» / «6М011900 - Иностранный язык: два иностранных языка»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл / года

Академиялық дәрежесі: «6М011900 - Шет тілі: екі шет тілі» мамандығы бойынша педагогикалық ғылымдар магистрі / Академическая степень: магистр педагогических наук по специальности  «6М011900  - Иностранный язык: два иностранных языка»

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

17.10.2016-21.10.2016

6

Педагогикалық тәжірибе / Педагогическая практика

28.11.2016-09.12.2016

7

№1 аралық бақылау / №1 рубежный контроль

17.10.2016-21.10.2016

8

Қазақстан Республикасының Бірінші Президент күні /  День Первого Президента Республики Казахстан

01.12.2016

9

№2 аралық бақылау / №2 рубежный контроль

05.12.2016-09.12.2016

10

Тәуелсіздік күні / День  Независимости

16.12.-19.12.2016

11

Қысқы емтихан сессиясы/ Зимняя экзаменационная сессия

12.12.2016-23.12.2016

12

Жаңа жыл/ Новый год

01.01.2017-03.01.2017

13

Рождество күні / День рождества

07.01.2017

14

Қысқы демалыс / Зимние каникулы

26.12.2016-08.01.2017

Көктемгі семестр/Весенний семестр

15

Көктемгі семестрдің басталуы / Начало весеннего семестра

09.01.2017

14

Ғылыми-зерттеу практикасы/ Научно-исследовательская практика

09.01.2017-31.03.2017

15

Халықаралық әйелдер күні /  Международный женский праздник

08.03.2017

16

Наурыз мерекесі/ Праздник Наурыз

21-23.03.2017

17

Ғылыми-зерттеу практикасын қорғау / Защита научно-исследовательской практики

       03.04.2017-07.04.2017

18

Алдын ала магистрлік диссертация қорғау  / 

Предварительная защита магистерской диссертаций

10.04.2017-14.04.2017

19

Магистрлік диссертацияны плагиатқа тексерту (ҰТҒЗО)/  Проверка диссертации на плагиатства

 

17.04.2017-12.05.2017

20

Қазақстан халықтарының бірлігі күні /   Праздник единства народов Казахстана

01.05.2017

21

Отанды қорғаушылар күні/ День защитника Отечества

07.05.-08.05.2017

22

Жеңіс күні / День победы

09.05.2017

23

Диссертацияны сараптаудан өткізу

15.05.2017-19.05.2017

24

Шолу дәрістері / Обзорные лекций

17.04.2017-21.04.2017

25

Кешенді емтихан / Комплексный экзамен

24.04.2017-05.05.2017

26

Магистрлік диссертацияны қорғау/ Защита магистерских диссертаций

05.06.2017-30.06.2017

ҚР МЖМБС 5.04.033-2011. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім. МАГИСТРАТУРА. Негізгі ережелер.  2016-2017 оқу жылында теориялық  оқу ұзақтық мерзімі 30 аптадан тұрады.  Оқу жылы 2 семестрден тұрады, әр семестрдің ұзақтығы 15 апта құрайды. І-ші аралық бақылау – 8-ші аптаға, ІІ-ші аралық бақылау – 15-ші аптаға жоспарланған. Педагогикалық практика оқу үдерісінен қол үзбей өтеді -3 апта. Қорытынды бақылау:  2 апта.  Қысқы демалыстың ұзақтығы – 2 апта.  Ғылыми-зерттеу практикасы -12 апта., Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ) оқу үдерісінен қол үзбей орындалады

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕ / АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

2016-2017 оқу жылы / 2016-2017 учебный год

Мамандығы / Специальность: «6М020300- Тарих» /  «6М020300  - История»

Оқу түрі / Форма обучения: күндізгі / дневное

Курс - 2

Оқу мерзімі / Срок обучения: 2 жыл/года

Академиялық дәрежесі: «6М020300 – Тарих»  мамандығы бойынша гуманитарлық ғылым магистрі  / Академическая степень: магистр гуманитарных наук по специальности  « 6М020300 - История»

Атауы / Наименование

Мерзімі / Сроки

Күзгі семестр/Осенний семестр

1

Оқу пәндеріне жазылу / запись на учебную дисциплину (Enrollment)

29.08.2016-31.08.2016

2

Конституция күні / День Конституции

30.08.2016

3

Білім күні / День знаний

01.09.2016

4

Күзгі семестрдің басталуы/Начало осеннего семестра

01.09.2016-12.12.2016

5

Магистрлік диссертацияның орындалуын қамтитын магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы (МҒЗЖ)/Научно-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации, проводимая без отрыва от теоретического обучения

17.10.2016-21.10.2016