Тіркеу бөлімі

Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің  Тіркеу кеңсесі (Офис-регистратор)  оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыруға және студенттердің оқу сапасын бақылауды қамтамасыз етуге арналған құрылымды бөлімшесі болып табылады.

Тіркеу кеңсесі қызметінің бағыттары.

ШТжІКУ-нің тіркеу кеңсесінің негізгі бағыттары болып мыналар табылады:

-         оқу процесін ұйымдастыру;

-         академиялық күнтізбенің орындалуын қадағалау;

-         студенттің жеке нөмерін тіркеу және студенттік билет дайындау

-         бақылаудың барлық түрін (ағымдағы, аралық, қорытынды) ұйымдастырып бақылау;

-         аралық бақылау, емтихан кестесін жасау және қабылдау;

-         студенттердің рейтингтік бағаларын оқу процесіне енгізу;

-         емтихан сессияларын өткізу, өкім дайындау;

-         студенттердің ЖОЖ (ИУП) ресімдеу;

-         академиялық үлгерім бойынша есеп жүргізу;

-         транскрипт рәсімдеу;

-         курстан-курсқа көшіру өкімін даярлау;

-         сессияға жіберу, сессияны ұзарту туралы өкім ресімдеу;

-         жазғы семестрді ұйымдастыру;

-         білім беру және қосымша білім беру қызметі үшін төлемақыны бақылау;

-         студенттердің үлгерімі жайлы мәліметдайындау

-         түлектердің диплом қосымшасын толтырып, оларға табыс ету;

Тіркеу кеңсесі Унивесрситеттің Ғылыми кеңесінің шешіміне сәйкес құрылады және ректор бұйрығымен жойылады.

Тіркеу кеңсесінің мақсаты – білім алушылардың мәліметтер базасын жасау, оқу процесін ұйымдастырып басқару, студенттер білімін бағалауды және сапасын көтеруді бақылау.

Тіркеу кеңсесі студенттердің оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысады және білім бағалаудың барлық түрлерін ұйымдастырылуын, оқытудың кредиттік технологиясы жағдайында оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз етеді.

Тіркеу кеңсесі өз қызметін «Білім бері туралы» Заңына, ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің нормативті және инструктивті құжаттарына, университет ректорының бұрықтары мен жарлықтарына сәйкес іске асырады.

 

Бас офис-тіркеуші:                                                          

Сейдахметова Мейрамгуль Сейдахметовна                              

Қазыбек би 168, 2 қабат, №34 бөлме                                         

 279-78-94 (132)                                           

 email:                  

   

Келесі мамандықтарға жауапты:

5В011100 «Информатика»

5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті»

5В020200 «Халықаралық қатынастар»

5В020600 «Дінтану»                                                    

Кеңсе-тіркеуші мамандары:

 Скакова Райгул  Кенешбаевна 

 Қазыбек би 168, 2 қабат, №34 бөлме                                         

 279-78-94 (132)

  email:

Келесі мамандықтарға жауапты:

5В011900 «Шет тілі: екі шет тілі»

5В020700 «Аударма ісі» 

Уалханова Райхан Ериковна 

Қазыбек би 168, 2 қабат, №33 бөлме

279-78-94 (134)

email: 

Келесі мамандықтарға жауапты:

5В050400 «Журналистика»

5В050600 «Экономика»

5В050700 «Менеджмент»

5В050800 «Есеп және аудит»

5В051100 «Маркетинг»

5В090200 «Туризм»

 

                                  Барлық мамандықтар бойынша қашықтықтан оқытудың жауапты маманы:

 

Пахирдинова Зульфира Заиндиновна

Қазыбек би 168, 2 қабат, №33 бөлме

 279-78-94 (134)

 email: 

 

 

 

 

 

БАЙЛАНЫСТАР

Адрес: Алматы қ. Қазыбек би көшесі, 168

 • Сейдахметова Мейрамгуль Сейдахметовна

Бас офис-тіркеуші

            №34 бөлме,  тел: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:

 • Скакова Райгул Кенешбаевна

Офис-тіркеуші

            №34 бөлме,  тел: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail: 

 • Уалханова Райхан Ериковна

Офис-тіркеуші

            №33 бөлме,  тел: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 • Пахирдинова Зульфира Заиндиновна 

Офис-тіркеуші

            №33 бөлме,  тел: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офис-регистратор Университета иностранных языков и деловой карьеры проводит мониторинг качества проведения учебного процесса в соответствии с кредитной технологией обучения студентов в высшем учебном заведении.

Основные направления деятельности офис-регистратора:

-         организация учебного процесса;

-         контроль за выполнением академического календаря;

-         оформление и регистрация студенческих билетов;

-         организация и проведение всех форм контроля знаний студентов (текущий, промежуточный, итоговый);

-         составление расписания промежуточного контроля и экзаменационных сессий и осуществление контроля за их проведением;

-         внедрение рейтинговых оценок студентов в учебный процесс;

-         подготовка распоряжения о проведении экзаменационных сессий;

-         оформление ИУП студентов;

-         анализ академической успеваемости студентов;

-         оформление транскриптов;

-         подготовка распоряжения о переводе на последующий курс обучения;

-         подготовка распоряжения о допуске или о продлении сессии;

-         организация летнего семестра;

-         контроль по оплате за образовательные услуги и дополнительное обучение;

-         подготовка сведений об успеваемости студентов;

-         оформление и вручение дипломов студентам-выпускникам.

Офис-регистратор  создается и ликвидируется решением Ученого совета на основании приказа ректора университета.

Цель деятельности офис-регистратора – создание базы данных обучающихся, организация и управление учебным процессом, контроль качества знаний студентов.

Офис-регистратор занимается регистрацией всей истории учебных достижений студентов, обеспечивает организацию всех форм контроля знаний, отслеживает академический рейтинг в соответствии с кредитной системой обучения.

Офис-регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании», нормативными и инструктивными документами МОН РК, приказами и распоряжениями ректора университета.

 

 

 

 

 

 

                                

  Главный офис-регистратора:

 

Сейдахметова

Мейрамгуль               

Сейдахметовна

ул. Казыбек би, 168, 2 этаж, №34 каб.
 379-78-94 (вн.132)
email:

 

5В011100 «Информатика»

5В011700 «Казахский язык и литература»

5В020200 «Международные отношения»

5В020600 «Религиоведение»

Ответственный: Сейдахметова Мейрамгуль Сейдахметовна

 

Сотрудники офис-регистратора:

 

5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка»

5В020700 «Переводческое дело»

Ответственный:

Скакова Райгул  Кенешбаевна

2 этаж, №34 каб.
 379-78-94 (вн.132)
email:

 

5В050400 «Журналистика»

5В050600 «Экономика»

5В050700 «Менеджмент»

5В050800 «Учет и аудит»

5В051100 «Маркетинг»

5В090200 «Туризм»

Ответственный:

Уалханова Райхан Ериковна

2 этаж, №33 каб.
 379-78-94 (вн.134)
email:

 

Дистанционное обучение по всем специальностям

Ответственный:

Пахирдинова Зульфира Заиндиновна

2 этаж, №33 каб.
 379-78-94 (вн.134)
email:

КОНТАКТЫ

Адрес: г. Алматы, ул. Қазыбек би, 168

 

 • Сейдахметова Мейрамгуль Сейдахметовна

Главный офис-регистратор

            №34 кабинет,  тел: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:

 

 • Скакова Райгул  Кенешбаевна

Офис-регистратор

            №34 кабинет, тел: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail: 

 • Уалханова Райхан Ериковна 

Офис-регистратор

            №33 кабинет,  тел: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 

 • Пахирдинова Зульфира Заиндиновна

Офис-регистратор

            №33 кабинет,  тел: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Office receptionist at the University of Foreign Languages and Professional Career monitors the quality of the educational process in accordance with the credit technology of training of students in higher education.

The main activities of office receptionist:
- organization of educational process;
- monitoring the implementation of the academic calendar;
- registration of student tickets;
- organization and execution of all forms of controlling students’ knowledge (current, midterm, final);
- scheduling of midterm and final examinations, and controlling of their implementation;
- introduction of students' rating assessments in the learning process;
- preparation of orders to conduct examinations;
- designing students’ individual educational program;
- analysis of students’ academic progress;
- registration of transcripts;
- preparation of orders for transfer to the following course of study;
- preparation of orders for admission or extension of final examinations;
- organization of summer semester;
- control of payment for educational services and additional training;
- preparation of information about students' progress;
- designing and diploma awarding to students who graduated.
Office receptionist is established and eliminated by decision of the Academic Council on the basis of University rector’s order.

Aim of office receptionist - the creation of a database of students, organization and management of the educational process, control of quality of students' knowledge.
         Office receptionist is responsible for registering the entire history of students’ educational achievements, provides the organization of all forms of knowledge control and monitors the academic rating according to the credit system of education.
        Office receptionist carries out his work in accordance with the Law "On Education", Science and Education Ministry regulations and guidance documents, University rector’s orders and commands.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

  The main office receptionist

 

Seidahmetova

Meiramgul           

Seidahmetovna

Kazybek Bi Street, 168, 2ndfloor, cabinet №34.
 379-78-94 (inside 132)
email:

 

 

5В011100 «Computer Science»

5В011700 «Kazakh language and literature»

5В020200 «International relationships»

5В020600 «Religious»

Responsible: SeidahmetovaMeiramgulSeidahmetovna

 

 

Registrar's Office staff:

 

5В011900 «Foreign language: two foreign languages»

5В020700 «Translation study»

Responsible:

Skakova Raigul Keneshbaevna

2ndfloor, cabinet №34
 379-78-94 (inside 132)
email:

 

5В050400 «Journalism»

5В050600 «Economics»

5В050700 «Management»

5В050800 «Accounting and Auditing»

5В051100 «Marketing»

5В090200 «Tourism»

Responsible:

Ualhanova Raihan Erikovna

2ndfloor, cabinet №33
 379-78-94 (inside 134)
email:

 

Distance education for all specialties

Responsible:

PahirdinovaZulfiraZaindinovna

2ndfloor, cabinet №33
 379-78-94 (inside 134)
email:

CONTACTS

Address: Almaty, Kazybek bi Street, 168

 

 • Seidahmetova Meiramgul Seidahmetovna

The main office receptionist

            Cabinet№34, tel.: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:

 

 • Skakova Raigul Keneshbaevna

Office receptionist

            Cabinet№34, tel.: 8(727) 279-78-94 (132)

e-mail: 

 • Ualhanova Raihan Erikovna

Office receptionist

            Cabinet№33, tel.: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 

 • PahirdinovaZulfiraZaindinovna

Office receptionist

            Cabinet№33, tel.: 8(727) 279-78-94 (134)

e-mail:

 

 

 

 

Yabancı Diller ve Mesleki Karıyer  Üniversitesinin Kayıt memurluğu okutmanın kredi tehnolojisi ile okuma sürecin düzenlemeye ve öğrencilerin okuma kalitesin kontrol etmeyi sağlamak için  kurulan bir şübesidir.

Kayıt memurluğu görevinin yönleri.

Yabancı Diller ve Mesleki Karıyer Üniversitesinin kayıt bürosının temel yönleri bunlardır:

-         Okuma sürecin düzenlemek;

-         Akademik takviminin yapılmasnı kontrol etmek;

-         Öğrencinin kişisel numarasını kayıtlamak ve öğrenci kimliğini hazırlamak;

-         Kontrol etmenin tüm biçimin (cari, aralık, sonuç) düzenleyip kontrol etme;

-         Aralık sınav, sınav planın yapmak ve kabul etmek;

-         Öğrencilerin değerlendirme puanların okuma işlemine kayıtlamak;

-         Sınav dönemlerin yapmak;

-         Öğrencilerin   (OP )  işlem yapmak;

-           Akademik başarı oranını sayma;

-         Transkripsiyon yapmak;

-         Sınıftan sınıfa geçme işleri hazırlamak;

-         Dönem sınavlarına katılma, dönem sınavlarının uzanması gibi işlevler;

-         Yaz sömestrini düzenlemek;

-         Eğitim ve ek eğitim görevi için maaşı kontrol etmek;

-         Öğrencilerin başarı oranı hakkında bilgiler hazırlamak;

-          Mezun olan öğrencilerin dıploma ekin yazmak ve sunmak;

 

Kayıt bürosı Üniversitenin İlimi toplantı kararına göre kurulur ve rektör emriyle ortadan kaldırılır.

 

Kayıt bürosının amacı – eğitim görenler hakkında malumat merkezin yapmak, okuma sürecin düzenlemek, öğrenciler bilimin belirlemeyi ve kalitesin yükseltmeyi kontrol etmek.

Kayıt bürosı öğrencilerin okul kazanımlarının tüm tarihin kayıt ediyor ve bilim belirlemenin tüm biçimlerin düzenlenmesinin, okutmanın kredi teknolojisi durumunda onun akademık değerlendirme hesabını sağlıyor.

Kayıt bürosı kendi görevin “Eğitim” kanununa, Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve İlim bakanlığının standartı ve talimat niteliğinde olan evraklara, ünıversite rektörünün emrine göre yapılır.

 

                                

  Bölüm başkanı:  

 

Seydahmetova

Meyramgul               

Seydahmetovna

Kazybek Bee Str.,168, 2 floor,34 room
 ph.379-78-94 (int.132)
email:

 

 

5В011100 «Enformatik»

5В011700 «Kazak dili ve edebiyatı»

5В020200 «Uluslararası ilişkiler»

5В020600 «Din»

5B011400 «Tarih»

Bölümlerinin sorumlusu: SeydahmetovaMeyramgul Seydahmetovna

 

Kayıt yapanlar:

 

5В011900 «Yabancı dil: İki yabancı dil»

5В020700 «Yönetım»

Bölümlerinin sorumlusu:

Skakova Paygul Keneşbaevna

2 floor,34 room
 ph.379-78-94 (int.132)

email:

 

5В050400 «Gazetecilik»

5В050600 «Ekonomi»

5В050700 «Yönetım»

5В050800 «Muhasebe ve Denetim»

5В051100 «Pazarlama»

5В090200 «Turizm»

Bölümlerinin sorumlusu:

Ualıhanova Payhan Erikovna

2 floor,33 room
 ph.379-78-94 (int.134)

email:

 

Tüm meslekler boyunca uzaktan eğitim

 

Sorumlu uzmanı:

Pakhirdinova Zulfira Zaindinovna

2 floor,33 room
 ph.379-78-94 (int.134) email:

CONTACTS

 

Address:

Almaty, Kazybek Bi st., 168

 

 • SeydahmetovaMeyramgul Seydahmetovna

         Bölüm başkanı:

            Office: 34,  phone:8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:seydahmetova73@mail.ru

 

 • Skakova Paygul Keneşbaevna

Jfis kaydedici:

            Office: 34,  phone:8(727) 279-78-94 (132)

e-mail:  samal_kud@mail.ru

 • Ualıhanova Payhan Erikovna

Ofis kaydedici:

            Office: 33,  phone:8(727) 279-78-94 (134)

e-mail: oku.bolimi.00@mail.ru

 

 • Pakhirdinova Zulfira Zaindinovna

            Ofis kaydedici:

            Office: 33,  phone:8(727) 279-78-94 (134)

e-mail: