ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШЕТ ТІЛІ ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

ТАРИХ ЖӘНЕ ДІНТАНУ КАФЕДРАСЫ

 

 

«Бекітемін»                                                        

Шет тілдер және іскерлік карьера университетінің

ректоры доктор, профессор С.Хизметли_______

«___»__________________ 2017 ж.

 

 

 

 «6М011900-ШЕТ ТІЛІ: ЕКІ ШЕТ ТІЛІ» -

мамандығы бойынша

МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН МАМАНДЫҚ БОЙЫНША ТҮСУ ЕМТИХАНЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

 

 

 

 

 

 

 

АЛМАТЫ  2017

 

Қабылдау емтихан бағдарламасы келесі құжаттарға сәйкес әзірленді:

 

 • Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» Заңы;
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген «Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары» (ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 Қаулысымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген);
 • ҚР БжҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығы(ҚР БжҒМ 2016.05.07. № 425 бұйрығыменөзгерістер мен толықтырулар еңгізілген)
 • Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 19 қаңтарындағы № 109 қаулысымен бекітілген «Жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарына қабылдаудың үлгі ережесі (2017 жөзгерістер мен толықтырулар еңгізілген);
 • ҚР БжҒМ 2016.05.07. № 425  бұйрығымен бекітілген «6М011900-Шет тілі: екі шет тілі» - мамандығының үлгілік оқу жоспары негізінде даярланды.

 

Құрастырушылар:

П.ғ.к., профессор Шаяхметова Д.Б.

Ф.ғ.к. Пак А.О.

Магистр Керімбеков Т.С.

 

"Шет тілдері " кафедрасының отырысында талқыланып, қабылданды:   

№ ___ хаттама, «__»                     2017 ж.

Кафедра меңгерушісі: 

п.ғ.к.                                                                      Г.М.Аубакирова

 

 

Қабылдау емтиханының бағдарламасы  Университінің Ғылыми кеңесінде бекітілді: № ___ хаттама, «___» ___________ 2017 ж.

 

 

 

БАҒДАРЛАМА МАЗМҰНЫ

1. Мамандық бойынша қабылдау емтиханының мақсаттары мен міндеттері

Оқуға түсу емтихандарының бағдарламасы «Ағылшын тілін оқыту әдістмесі», «Екінші шет  тілі (араб, парсы, түрік, қытай)» пәндері бойынша бакалаврды дайындаудағы негізгі білім беру бағдарламасының мазмұнының минималды көлемін қамтиды. 

«Шет тілі:екі шет тілі» мамандығы бойынша магистратураға түсу емтиханының мақсаты бакалавариат оқу барысында жинақтаған білім қорын анықтау болып табылады.

Сондай-ақ магистратураға түсуге талапкердің бакалавриат білім беру бағдарламасын оқу барысында қалыптасатын арнайы біліктілікті табысты меңгеруге қажетті жалпы біліктілігінің сай екенін бағалау болып табылады.

Магистратура үміткерлері шет тілін оқыту әдістемесі бойынша жоғары қабілеттері мен білімдерін көрсетуі шарт. Екінші шет тілі бойынша тілдерінің лексикологиясы, фонетика, грамматика, морфология, синтаксис бойынша (араб, парсы, қытай, түрік тілдерінен) жоғары білімдерін көрсете алуы шарт.

Түсу емтихан, бакалаврдың іс-тәжірибелік әрі теориялық дайындығын анықтауға арналған және дайындық бағыты бойынша магистратурадағы білім беру талаптарына қатысты студенттердің білімі, машығы мен дағдысының сай келуін анықтау мақсатымен өткізіледі.

Емтиханның нысаны – құрамалы жазбаша-ауызша емтихан. Емтихан тапсыратын адамдар, емтихан билетіндегі сұрақтарға байланысты өз жауаптарын - жауап беру парақтарына жазады, ал емтихан комиссиясына ауызша жауап береді.

Апелляция берілген жағдайда, қарастырудың негізі - жауап беру парақтарындағы жазбаша жазбалар болып табылады.

2. Магистратураға түсуші тұлғалардың даярлық деңгейлеріне қойылатын талаптар

Үміткер ағылшын тілінің және шығыс тілдерінің теориялық негізде білуі қажет және өз білім деңгейін практика жүзінде ауызша жауабында көрсете алуы шарт. Білімімен бірге үміткер оқылатын тілдің графикалық, орфографикалық, фонетикалық ерекшеліктерін жақсы меңгеруі шарт. Оқылатын тілдің лексикологисы, тарихи дамуы, сөзжасам, грамматика, синтаксис бойынша негізгі оқулықтары мен тілді оқылатын елдің саяси, тілдік саясатынан хабары болуы қажет; өз білімін мамандық бойынша прагма-коммуникативтік тапсырмаларды шешуде қолдана алуы қажет, педагогикалық үрдісте қолдана алуы қажет.

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері

Кәсіби ағылшын тілі, Екінші шет тілі (араб, парсы, түрік, қытай), Шет тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері

Бөлім I. Шет тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздері

Білім беру үрдісіндегі шет тілінің рөлі мен алатын орны. Оқу пәнінің мақсаты мен және оның мүмкіндігі үшін оқушының шт тілін меңгеруінің дамуы, зейіндерінің, саралау ұсталықтары, оқушылардың лингвистикалық ойының жады (есту қабілетім, көру) даму жолдары. Шет тілін оқытудағы мақсаты, негізгі ұстанымдар, мазмұны және тәлім-тәрбиенің маңызы. Шет тіліндегі лексиканы оқыту. Лексикалық дағдының құралымы. Лексикалық минимумның сұрыптау мәселесі. Рецептілік және репродуктивной лексикамен жұмыс түрлері.

Материалдың сұрыптау және тәлім-тәрбиенің кезеңдерінің ағылшын лексикасындағы ерекшелігі. Грамматикалық дағдының құрамы. Материалдың сұрыптау және грамматикаға байланысы. Грамматикадағы синтаксистік бағыт. Аудирование сияқты сөздің қызметінің көрінісі шет тілінде оқытудың маңызы. Аудирование немесе тыңдаудың психолого-лингвистическая сипаты; Олар таңдау мен айқындау факторлары. Монолог және диало сөздің аудированиядағы өзгешелігі, сөздің түсінікті болуына жағдай жасау. Аудированиенің түрлері мен мақсаты. Шет тілін оқытудағы оқылым – тілдік дағдыны қалыптастыру түрі ретінде.

Оқылым түрлері мен бастапқы деңгейдегі оқылым техникасының түрлері. «Оқу техникасы» ұғымы, оқылым дағдысын қалыптастыру әдістері мен тәсілдері. Оқылым үрдісіндегі қиыншылықтар және олардың алдын алау шаралары. Сөйленіс тіл оқытудағы қалыптасушы дағды ретінде. Ауызша сөйлеу түрлері: монологтің психологиялық және лингвистикалық ерекшеліктері. Сөйленістің басқа тілдік дағдылармен қатысы. Сонологты үйретудегі мәселелер: психологиялық және лингвистикалық мінездемесі. Шет тілін оқытудағы сөйлеуді қалыптастыруға арналған жаттығулар. Әртүрлі әдістер мен техникалық құралдарды қолданудың маңыздылығы.

Диалог тілін қалыптастырудағы мәселелер: психологиялық және лингвистикалық ерекшеліктері. Диалогты оқытудың мақсаты мен мәтіндер арқылы қалыптастырудың маңыздылығы, жаттығулар мен оқу құралдары арқылы қалыптастыру. Жазу – шет тілін оқытудағы тілдік бірлік ретінде.

Шет тілін оқытудағы әдістер мен технологиялар. Шет тілін оқытудағы коммуникативті әдіс. Шет тілі оқытудың әлеуметтік- экономикалық, психологиялық, лингвистикалық қажеттіліктері. Оқытудың мақсаты, міндеттері мен қағидалары. Шет тілін оқытудада коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың маңыздылығы. Шет тілі қалыптастырудағы тілдің елтану мен мәдениеттануға қатысы. Орта мектепте шет тілін оқытуда сыныпта және сыныптан тыс тіл оқытылатын елдің және оның мәдениетіне қатысты оқытудың маңыздылығы.

Қазіргі шет тілін оқытудың жай-күйі мен даму тенденциялары. Шет тілін оқытудағы жаңа бағыттар. Жаңа технологиялыр негізінде жеке тұлғаға бағыттап оқытудың түрі. Жеке тұлғаға бағытталған, интерактивті, қашықтықтан оқыту әдістері.

Жобалық оқыту мен қарқындата оқыту мәселелері, ақпаратты синтездей алу және нақтылауға, танып таңдауға, іздеуге деген болашақ докторанттардың қабілеті мен дайындығын бағалау;

4. «Шет тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша емтихан сұрақтары

 1. Means and principles of foreign language teaching (methodical, linguistic, psychological).
 2. The content of teaching pronunciation. The selection and organization of phonetic exercises. Technology of teaching pronunciation.
 3. The content of teaching vocabulary. The selection and organization of lexical minimum.
 4. Vocabulary teaching technology. The system of exercises for learning vocabulary.
 5. Monitoring and control. Description of monitoring and control. Requirements for monitoring and control.

6. Lesson as a unit of the educational process. Requirements to the lesson. Requirements to the FL teacher.

 1. Communicative competence and its components. Levels of communicative competence.

8. Monologue speech training. The system of exercises to develop the monologue speech. Monitoring exercises.

9. The notion of "competence" in the methodology of foreign language teaching. Types of competence. 

10. Means of teachingin FLT.

11. Development of pupils’ social-cultural competence

12. Modern innovational technologies in teaching FL. 

13. The role of mass media in teaching FL: linguistic and methodological aspects. The problem of teaching intercultural communication.

14. A communicative method as one of the leading in learning foreign languages. Its main characteristics.

15. A direct method as one of the leading in learning foreign languages. Its main characteristics.

16. A communicative method as one of the leading in learning foreign languages. Its main characteristics.

17. The role of newspaper in teaching FL: linguistic and methodological aspects. The problem of teaching intercultural communication.

18. The notion of "competence" in the methodology of foreign language teaching. Types of competence. 

19. An individual and differential approaches in teaching foreign languages.

20. Monitoring and control. Description of monitoring and control. Requirements for monitoring and control.

21. Development of FL teacher’s socio-cultural and professional competence.

22. Communication as a basic characteristic of modern lesson. Training of socio-cultural communication competence.

23. Monologue speech training. The system of exercises to develop the monologue speech. Monitoring exercises.

24. Linguo-communicative competence and its components. Levels of communicative competence.

25. Linguo-cognitive competence and the ways of its development.

26. Communicative competence and its components. Levels of communicative competence.

27.Extra-curricular as a unit of the educational process. Requirements to the pupils. Requirements to the teacher.

28.The system of exercises for the development of Dialogue. Monitoring exercises, their types.

29. Development of FL teacher’s socio-cultural and professional competence.

30. Communication as a basic characteristic of modern lesson. Training of socio-cultural communication competence.

31. Monologue speech training. The system of exercises to develop the monologue speech. Monitoring exercises.

32. Communicative competence and its components. Levels of communicative competence.

33. Lecture as a unit of the educational process. Requirements to the lectures. Requirements to the teacher.

34. Home reading as an important component of content of teaching foreign languages in institutes of higher education

 1. The presentation of vocabulary in the communicative classroom

36. Interpretive and presentational modes of communication

37. Assessment: traditional assessments. Testing the four skills and culture

 1. Grammar-translation method.

39. Survey of approaches to foreign language teaching. The silent way.

40. Audio-lingual method.

41. The oral approach / situational language teaching

42. Teaching Proficiency through Reading and Storytelling 

43. Audio-lingual method

44. Defining foreign language and second language education

45. The role of motivation in FLT.

46. Time involved in learning a second language.

47. Visual aids as a unit of the educational process. Types of visual aids.

48.The system of written exercises for the development of grammar. 

49. Development of FL teacher’s socio-cultural and professional competence.

50. Communication as a basic characteristic of modern lesson. Training of socio-cultural communication competence.

 

«Шет тілін оқыту әдістемесі» бойынша прагма – коммуникативтік тапсырмалар

 1. In the process of real communication with native speakers of target language quite often it happens that a properly constructed grammatically and lexically of our students is not quite adequately perceived by foreigner communicators. Task: Find out the cause-and-effect relationships; provide a possible solution to this problem.
 2. It is known that learning foreign language communication beyond language environment is as close as to real conditions of communication. Task: Find out a solution to this problem; argue the validity of that decision.
 3. Some scholars (linguists, psychologists, etc.) have challenged the status of the teaching methodology of FL as independent science. Task: Prove or disprove that the teaching FL is an independent science.
 4. At a meeting of the methodological Council FL secondary school teachers your colleague-teacher of FL strongly criticized the exaggerated features of project learning, foreign language communication technologies for high school students. Is he right? Task: Give your point of view on this issue.
 5. Currently in training, foreign language communication the widest application is a method of modeling of problematic situations. Why? Task: find out the cause-to-effect relationships.
 6. In pedagogical press the proposal on strengthening the informatization of foreign language education actively have been discussed. There are opinions for and against. Task: try to predict the possible outcome in the case of adoption and acceptance of this proposal.
 7. In the works of S.Kunanbaeva ‘as a result of foreign language teaching, the subject category of teaching is intercultural communication’; in the works of Russian scientists, "bicultural identity" (N.D. Galskova, etc.), ‘the identity of the cultural dialogue "(B.I. Bakhtin), etc. Task: give your own personal concepts of a final result in foreign language teaching. 
 8. You have to take part in the scientific and methodological conference on the theme: "Competence approach as pedagogical theory in modern language education". After the report you are asked: "Can we now consider a competence approach as the most leading in language education? If Yes, or No, why? Task: answer the given question.
 9. Motivation is a basis of mastering the foreign language communication’. Task: Participate in discussion of this report, approve or disapprove the developed argument on methodical idea of the report.
 10. 10. In standard and legal documents on the education of RK there is a transition from educational model to the competence model. Task: Define factors which, in your opinion, caused this transition. Open substantial essence of each of these models.
 11. Some teachers of FL believe that distance learning has great prospects. "Is it really?" others are in doubt. Task: define and justify your position on this issue.
 12. In the intercultural dialogue it often happens that the communicators build up their speech linguistically, but do not reach adequate mutual understanding. The reason of that, according to some scientists, they do not have enough linguo-cultural competence. How can this problem be solved?
 13. Some scholars (linguists, psychologists, etc.) have challenged the status of the teaching methodology of FL as independent science. Task: Prove or disprove that the teaching FL is an independent science.
 14. It is known that learning foreign language communication beyond language environment is as close as to real conditions of communication. Task: Find out a solution to this problem; argue the validity of that decision.
 15. In the process of real communication with native speakers of target language quite often it happens that a properly constructed grammatically and lexically of our students is not quite adequately perceived by foreigner communicators. Task: Find out the cause-and-effect relationships; provide a possible solution to this problem.
 16. In pedagogical press the proposal on strengthening the informatization of foreign language education actively have been discussed. There are opinions for and against. Task: try to predict the possible outcome in the case of adoption and acceptance of this proposal. Before leaving the guests approached him with a proposal in this form: "come join us tomorrow for a school night." You, as a teacher of FL, noticed that the guys in a manner causing it "culture shock", and they politely refused the invitation. Task: fix the cause-and-effect relationships. What are the conclusions from this situation you can do for your career?
 17. Some teachers of FL believe that distance learning has great prospects. "Is it really?" others are in doubt. Task: define and justify your position on this issue. 
 18.  In the intercultural dialogue it often happens that the communicators build up their speech linguistically, but do not reach adequate mutual understanding. The reason of that, according to some scientists, they do not have enough linguo-cultural competence. How can this problem be solved? Task. Tell the main methods and technologies that help forming the linguo-cultural competence of the speaker. 
 19. Monitoring the educational process both in high school and in university, you’ll find out that the educational process is not given sufficient attention to the development of the ability of trainees’ reflection. Task: try to offer a solution to this problem from the perspective of the modernization of training future teacher of a foreign language.
 20. During the teaching practice, observing the organization of educational process, you pointed out that English classes are dominated by traditional techniques and technologies of training (questions and answers, retelling the texts, just "etc.). At the same time, practically does not use cognitive strategies. Task: Advise instructional techniques and technologies, developing learners ' cognitive functions (thinking, memory, imagination, etc.). Justify the need for reliance on the principle of language education in cognition.
 21. You are set a task to make a report on the theme: "A new model of foreign language education" (on the basis S.S. Kunanbaeva). Task: Identify the main aims in your speech and your justifications. Offer techniques and technologies that will help to shape the strategy of the learners’ competence.
 22. While checking your lesson plan, the methodologist-practice supervisor indicated the need to identify methodological principles and implement your own methodological principles on the basis of which will be used in teaching the lesson. Assignment: follow the indication of methodist: define the principles necessary for the efficient organization of the educational process.
 23. Before the examination on the course of "Modern methods of teaching foreign language", your colleague-student asked to help him sort out the new interpretation of the main teaching categories. Assignment: explain to your colleague, both with updated methodology of foreign language teaching positions which are determined by such categories as the purpose and content of foreign language education.
 24. During pedagogical practices you have noticed that the majority of high school students can’t pronounce say the sounds of English properly, they have difficulties in mastering foreign language communication. Task: In what way you can prepare a lesson and try to provide methodological means that will facilitate the correction and improvement of the pronunciation aspect of the speech.
 25. Promotion of foreign language communication in educational environment requires knowledge and skills that teachers use a variety of educational technology in the classroom. Task: Select the best, from your point of view, technology for using at different levels of education: primary, secondary and high (base). Justify your choice.
 26. You are a participant of «a round table discussion» on which the question is discussed: «What changes should occur in national educational system after accession of Kazakhstan to the Bologna Convention?» Task: In your speech answer the following question: «What changes follows, in your opinion, to bring in system of education foreign, to be the full participant of Bologna Process?»
 27. Methodical science has had the question how to organize the sequence and systematization of teaching process at initial stage of training FL for a long time. а) training oral speech – to reading – to writing or) to train at the same time all types of speech activities with the help of small oral exercises. Task: On the basis of the practical experience and knowledge from methods of FLT, prove, which of these ways most up-to-date in FLT.
 28. During teaching practice, you found out, that not at all pupils the motivated for learning foreign language. Task: Offer and prove various options of motivational ensuring educational process on FL. There is also a problem of a choice of the textbook. Task: Give a comparative assessment of foreign and domestic textbooks on FL and on this basis define ways o solving the arisen problem.
 29. During teaching practice you noticed that in teaching primarily oral forms of communication and the written forms of communication are neglected while in the process of intercultural communication knowledge of written forms of communication is absolutely necessary. Task: Solve this contradiction; recommend a number of instructional techniques and technologies of teaching writing and writing style, which can be used in the initial, medium and senior grades of secondary school.
 30. You are set a task to make a report on the theme: "A new model of foreign language education" (on the basis S.S. Kunanbaeva). Task: Identify the main aims in your speech and your justifications. Offer techniques and technologies that will help to shape the strategy of the learners’ competence.
 31. While checking your lesson plan, the methodologist-practice supervisor indicated the need to identify methodological principles and implement your own methodological principles on the basis of which will be used in teaching the lesson. Assignment: follow the indication of methodist: define the principles necessary for the efficient organization of the educational process.
 32. Before the examination on the course of "Modern methods of teaching foreign language", your colleague-student asked to help him sort out the new interpretation of the main teaching categories. Assignment: explain to your colleague, both with updated methodology of foreign language teaching positions which are determined by such categories as the purpose and content of foreign language education.
 33. During pedagogical practices you have noticed that the majority of high schoolchildren can’t use grammar rules of English properly, they have difficulties in mastering foreign language communication. Task: In what way you can prepare a lesson and try to provide methodological means that will facilitate the correction and improvement of their grammar.
 34. Promotion of foreign language communication in educational environment requires knowledge and skills that teachers use a variety of educational technology in the classroom. Task: Select the best, from your point of view, viuals for using at different levels of education: primary, secondary and high (base). Justify your choice.
 35. Experience shows that the success of learning foreign language communication beyond language environment is largely determined by the ability of teachers to designing speech communication situations in problematic character. Task: construct a speech communication situation problem within the social or socio-cultural spheres of communication.
 36. You are a participant of conference on which the question is discussed: «What changes should occur in teaching English after the English has become one of threefold languages in Kazakhstan?» Task: In your speech answer the following question: «What changes follows, in your opinion, to bring in system of education for English language?»
 37. Methodical science has had the question how to organize the sequence and systematization of teaching process at initial stage of training FL for a long time. а) training oral speech – to reading – to writing or) to train at the same time all types of speech activities with the help of small oral exercises. Task: On the basis of the practical experience and knowledge from methods of FLT, prove, which of these ways most up-to-date in FLT.
 38. During teaching practice, you found out, that not at all pupils the motivated for learning foreign language. Task: Offer and prove various options of motivational ensuring educational process on FL. There is also a problem of a choice of the textbook. Task: Give a comparative assessment of foreign and domestic textbooks on FL and on this basis define ways o solving the arisen problem.
 39. At a meeting of the methodological Council FL secondary school teachers your colleague-teacher of FL strongly criticized the exaggerated features of extracurricular work on English, for example he told that the role and bad effect of St. Valentines day on schoolchildren in Kazakhstan . Is he right? Task: Give your point of view on this issue.
 40. Currently in training, e-learning has become the widest application is a method of modeling of English classes. Why? Task: find out the cause-to-effect relationships
 41. In press of teaching methods the proposal on strengthening of foreign language education at an early age have been discussed. There are opinions for and against. Task: try to predict the possible outcome in the case of adoption and acceptance of this proposal.
 42. Before leaving the guests approached him with a proposal in this form: "come join us tomorrow for a school night." You, as a teacher of FL, noticed that the guys in a manner causing it "culture shock", and they politely refused the invitation. Task: fix the cause-and-effect relationships. What are the conclusions from this situation you can do for your career?
 43. In the works of S.Kunanbaeva ‘as a result of foreign language teaching, the subject category of teaching is intercultural communication’; in the works of Russian scientists, "bicultural identity" (N.D. Galskova, etc.), ‘the identity of the cultural dialogue "(B.I. Bakhtin), etc. Task: give your own personal concepts of a final result in foreign language teaching. 
 44. You have to take part in the scientific and methodological conference on the theme: "Competence approach as pedagogical theory in modern language education". After the report you are asked: "Can we now consider a competence approach as the most leading in language education? If Yes, or No, why? Task: answer the given question.
 45. At the meeting you realized your learners used colloquial speech, like: “It’s OK”, “I see…”, “You are wrong…” etc. . Task: fix the cause-and-effect relationships. What are the conclusions from this situation you can do for your career?
 46. Experience shows that the success of learning foreign language communication beyond language environment is largely determined by the ability of teachers to designing speech communication situations in problematic character. Task: construct a speech communication situation problem within the social or socio-cultural spheres of communication.
 47. Some teachers of FL believe that brainstorming is a complicated task for schoolchildren. Others are in doubt. Task: define and justify your position on this issue. 
 48. In the intercultural communication it often happens that the communicators build up their speech linguistically, but do not reach adequate mutual understanding. The reason of that, according to some scientists, they do not have enough linguo-cultural competence. How can this problem be solved?
 49. In the process of teaching we notice that students misuse grammar rules. Task: Find out the cause-and-effect relationships; provide a possible solution to this problem.
 50. During the English classes you noticed they can’t understand listening tasks. Task: Find out the casual problems of listening and how to improve the learners’ listening skills and how to select the material.

Әдебиеттер тізімі

 1. Казақстан Республикасының Заңы «Білім беру ісі» – Алматы 1999, (Астана 07.06.99, № 389 – 13 кр).
 2. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование: методология и теории. - Алматы, 2005.
 3. Кунанбаева С.С. Теория и практика современного иноязычного образования. - Алматы, 2010.
 4. Концепция развития иноязычного образования Республики Казахстан. - Алматы, 2004.
 5. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – Москва:Аркти-ГЛОССА, 2000.
 6. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика. - М., 2004.
 7. Соловова Е.Н. Методика обучения ИЯ. Базовый курс лекций. - М., 2003.
 8. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. - М., 2004.
 9. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т. Методика обучения ИЯ в средней школе. - М., 1991.
 10. Рогова Г.В. Методика преподавания ИЯ в СШ. - М., 1991.
 11. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков). – СПб.: Златоуст, 1999.
 12. Бабинская П.К., Леонтьева Т.П., Андреасян И.М., Будько А.Ф., Чепик И.В. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский. – Мн.: ТетраСистемс, 2003. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: “Логос”, 1999.
 13. Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. – М.: Изд. центр «Академия», 2000.
 14. Методика преподавания ИЯ: общий курс / отв.ред. А.Н.Шамов. - М.: АСТ, 2008.
 15. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка. – М.: Дрофа, 2005
 16. Миролюбов А.А. История отечественной методики обучения иностранным языкам. – М: Ступени, Инфра-М, 2002.
 17. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия (сост. Леонтьев А.А.). – М.: “Русский язык”, 1991.
 18. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007.

2 бөлім. Екінші шет тілі

Бағдарламаның мазмұны мен құрылымы шығыс тілін меңгерудің классикалық схемасы есепке алына отырып жасалған: біртұтастық пен сабақтастық, бөлімдердің өзара қарым-қатынасы, дара құбылыстарын және ерекшеліктерін жүйелеу. Бағдарлама оқуға түсушінің оқитын шығыс тілімен байланысты елге ерекше көңіл бөле отырып, шығыс қоғамдары мен мемлекеттерінің ерекшеліктері бойынша, діни даму, халықтың саяси санасы, саяси институттар, саяси партиялар, сыртқы саясат, экономика, мәдениет т.с. бағыттары бойынша білім деңгейін анықтау мақсатында құрастырылған.

Магистратураға үміткерлер өздерінің шығыс тілінің негізгі курс теориясына қатысты білімдерін, әр түрлі тақырып бойынша ауызша және жазбаша қатынас деңгейіндегі тілді практикалық тұрғыда қолдану машықтарын көрсетулері керек. Оқитын ел тарихының даму заңдылықтарын; оқитын елдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуын; Шығыс елдері қоғамдарының әлеуметтік-экономикалық, мәдени және саяси салалардағы біршама өзгерістермен сипатталатын дамуына жаһандану үдерісінің тигізген ықпалын; Шығыс елдерінің дүниежүзілік шаруашылық-саяси жүйесіне интеграциялану кезеңіндегі бұл елдердің тарихындағы іргелі мәселелері жайында білулері қажет. 
Магистратураға түсуші шығыс тілінен, Шығыс елдерінің тарихынан және мідениетаралық қарым-қатынас пәнінен мынадай (магистр деңгейіне сай) көлемде білімге, біліктілік және машыққа ие болуы тиіс.

Шығыс тілінің орфографиялық, орфоэпикалық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық норма біліміне ие болу. Лингвистикалық, әлеуметтік мәдени және прагматикалық жақтарын қамтыған сөз коммуникациясының әр түрлі саласында коммуникативті қызметті іс жүзінде атқара білу. Практика жүзінде сөйлеудің негізгі сөз формаларын қолдана білу: баяндау, сипаттау, пайымдау, монолог, диалог, полилог. Сөйлеу мәдениетін және сөйлеу этикетіне қатысты білімге ие болу. Шығыс елдері тарихына, оқитын ел тарихына қатысты білімге ие; оқитын елдің саяси жүйесіне, әлеуметтік-экономикалық құрылысына қатысты сұрақтарға жауап бере алады. Болашақ докторанттар шығыс қоғамдарының даму ерекшеліктерін және олардың іргелі мәселелерін терең түсінулері керек. Бұл аумақты және іргелі шығыстанушылық білім берудің негіздерінің бірі болып табылады.

1.Түбір және сөздің түбір негізі. Бұл бөлімде түбір морфологиялық деривация үдерісі кезінде еш өзгеріске түспейтін сөздердің лексикалық және заттық мәнін белгілеуші ретінде қарастырылады;

Сөз және сөзжасам. Мұнда сөздерді жасаудағы түрлі морфологиялық құралдар қарастырылады: туынды, күрделі және синтаксистік байланыстарға бағынышты;

Сөйлемдер жасалуы. Бұл бөлім жай және күрделі сөйлемдердегі сөздердің орын тәртіптері, сондай-ақ предикативті емес сөз тіркестері туралы мағлұматты қамтиды.

Негіз, база, түбір. Түбір типтері. Араб сөздерін морфологиялық тұрғыдан талдауда «түбір» терминімен танысуға тура келеді. Бұл термин қандай мазмұн қамтиды. Түбір дыбыстары ұғымы. Екі әріпті түбір. Үш әріпті түбір. Төрт әріпті түбір. Бес әріпті түбір. Дұрыс және бұрыс түбірлер.

2. Етістікті негіздер. Жалаң негіздер. Сөз және грамматикалық формалар даму тарихы туралы пайымдар айтуда, тілде бар түрлі негіздер мен базаларды қарастыру және салғастыру маңызды. Етістікті негізді – перфект формасын сипаттау.

3. Ішкі өсіммен кеңейген негіздер. Ішкі түбір дыбыстың геминациясы. Интенсивті негіз. Екінші және үшінші түбір дыбыстарының редупликациясы.

 1. Есімді негіздер. Қысқа дауысты бір буынды базалар. Қысқа дауысты екі буынды базалар. Бірінші және екінші буында созылыңқы дауыстысы бар екі буынды базалар. Әлсіз дауыссыздың инфиксациясы. Префиксті есім сөздер.
 1. Морфологиялық құралдар және сөздер үлгілері.

Әр сөз формальды құралдар негізінде формула бойынша жасалады, бұл формула бойынша басқа түбірден болған ұқсас сөздер де құрылады. Сөз жасаудағы формальды құралдар.

6. Полярлылық қағидасы. Грамматикалық тек, түр және есімді топтар.

Семит тілдерінде полярлылық құбылысы әрдәйім таза күйінде болмайды. Белгіліграмматикалық элементтер қарама-қарсы категорияны белгілеуде орын ауыстырады, (та-марбутаға) аяқталса да, аталық текті білдіретін есім сөздер. Белгілілік артиклінің шығу тегі.

 1. Етістік баптары және олардың мәндері. Етістіктің жіктелуі. Араб етістігі біртұтас жүйе болып табылады. Бұл оның морфологиялық категориялар жиынтығында, әсіресе мәндерінде көрінеді. I бап. II бап. III бап. IV бап. V бап. VI бап. VII бап. VIII бап. IX бап. X бап.
 2. Шақ функциясы.Атқарылмаған шақ райлары. Араб етістігі морфологиялық тұрғыдан екі шаққа ие. Араб етістігінде жіктеу формаларының екі сериясы бар - префиксті және суффиксті. Атқарылған және атқарылмаған шақ мәндері. Имперфектегі етістік соңғы дауыстының флексиясына байланысты үш модификацияға ие. Ашық рай. Қалау рай. Шартты рай. Бұйрық рай.
 3. Ырықсыз етіс. Араб тілінде ырықсыз етіс, ең алдымен морфологиялық категория болып табылады. Бұл етіс негізгі етіс сияқты екі шақта болады – перфект және имперфект, бірақ императив формасы жоқ.

10. Есімшелер және қимыл есімі. Араб грамматикасында есімшелер деп етістіктен туындаған есімнің екі категориясын атайды: негізгі етіс есімшесі. Ырықсыз етіс есімшесі. Қимыл есімі араб тілінде қимылдың абстрактылы атауын немесе ахуалын білдіреді. Масдар. Қимыл есімнің қолданысы.

11. Бұрыс етістіктер классификациясы. Етістік классификациясы түбір классификациясына ұқсас. Етістіктер: Қосарланған. Хамзалы. Әлсіз етістіктер. Дұрыс етістіктерге ұқсас етістіктер Бос етістіктер. Нақыс етістіктер. Екі есе бұрыс етістіктер.

12. Есім сөздер классификациясы. Етістіктен туындаған есім сөздер. Жалаң түбірден туындаған есім сөздер. Морфологиялық тәсілдер арқылы етістіктерден туындаған есім сөздер. Араб грамматистерінің классификациясы бойынша: «айқын есім сөз», «ой тасасындағы жобаланған есім сөз», «нақтыланбаған, күңгірт мәндегі есім сөз». Есім сөз (маусуфун). Сын есім (сифатун). Жалғыздылықты білдіретін есім сөз. Қимыл мәнерін білдіретін есім сөз. Мезгіл және мекен қимылы есім сөзі. Құрал-сайман есім сөзі. Жалқылық есім сөз. Қатыстық есім сөз. Кішірейтпе есім сөз.

13. Сапалық сын есім. Сын есімдер етістіктен туындап, әрекет етуші есім (исм фа”ил), әрекетке түсуші есім(исм маф”ул), өз мәніндегі етістіктен туындаған есім болып бөлінеді. Қатыстық сын есім. Сын есімнің шырайлары. Салыстырмалы шырай. Асырмалы шырай.

14. Грамматикалық тек. Түр.Аналық текті есім сөздер: мәні жағынан, форма жағынан. Ортақ текті есімдер. Аналық тек формаларының жасалуы. Екілік түр. Көптік түр. Дұрыс және бұрыс көптік түрлер. Бұрыс көптікте түрленетін есім сөздер. 

15. Септеулер және олардың қызметтері. Сан есім.Екі септікте септелетін есім сөздер. Үш септікте септелетін есім сөздер. Аралас септелетін есім сөздер. Септіктер қызметтері. Қабысу. Формальды қабысу. Қабысудың ерекше түрлері. Есептік сан есім. Реттік сан есім. Еселі сан есім. Бөлшек сан есімдер.

16. Есімдік. Қызметші сөздер.Жіктік есімдіктер: бөлек және бірігіп жазылатын есімдіктер. Сілтеу есімдіктері. Сұрау есімдіктері. Қатыстық есімдіктері. Бірігіп жазылатын демеулік шылаулар. Бөлек жазылатын септеуліктер. Септеулікке айналған көмекші сөздер. Үстеу. Қаратпа сөздер. 

17. Етістікті сөз тіркесі. Есімді сөз тіркесі. Есім сөздің етістікке бағынуы. Есімнің етістікке тура бағынуы. Есім сөзді етістік арқылы меңгеру. Болу етістіктері. Пайым етістіктері. Бастау етістіктері. Жақындық етістіктері. 

18. Есім сөздер қиысуы.Атрибутивті сөз тіркесі. Аппозитивті сөз тіркесі. Жіктік есімдікпен болған аппозитивті сөз тіркесі.

19. Жай сөйлем.Есімді және етістікті сөйлем. Бір мүшелі есімді сөйлем. Екі мүшелі есімді сөйлем. Есімді сөйлем құрамы. Есімді сөйлемдегі қиысу. Есімді сөйлемдегі тұрлаулы мүшелердің орын тәртібі.

 1. Құрмалас сөйлем. Тұрлаулы мүшелер қызметіндегі сөйлемдер. Тұрлаусыз мүшелер қызметіндегі сөйлемдер. Толықтауышты бағыныңқылы сөйлем. Анықтауышты бағыныңқылы сөйлем. Шартты бағыныңқылы сөйлем.

Шығыс халыктарының құндылықтары мен дүниетанымы

Этикет тілдік бірліктердің коммуникативтік-прагматикалық қызметі: Тілдік бірліктердің жүйелілігі, олардың бір-бірімен байланысы тілге тән функционалдық-мағыналық қарым-қатынас нәтижесі. Этикет тілдік бірліктердің коммуникативті-прагматикалық қолданылу заңдылығы, олардың арасындағы прагматикалық байланыс. Достық концепциясы. Шығыс халықтарындағы коммуникативті мінез-құлқындағы ұлттық - мәдени өзгешелік.

 

Араб тілі бойынша емтихан сұрақтары

الفاعلالضميرالمستتر .1

أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .2

بينالجملةالاسمية .3

أعربالجملالاتية: ماءالنهرقليل. فيغرفةالتدريسأستاذ .4

أذكرأنواعالجمع .5

أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديد .ة
المبتدأالمضاف.7

أعربالجملالاتية: أناأمليأنأنجحفيحياتي. ظلامالليلشديد .8

أذكرأقسامالكلمةالعربية .9

 أعربالجملالاتية: هشاميحبالأزهار. قلالحق .10

الجملةالاسمية .11

أعربالجملالاتية: الكتابصغيرلكنهمفيد. صوتالبلبلجمي .12

الجملةالفعلية .13

أعربالجملالاتية: خرجأحمدمنالبيت. إلىأينذهبتزينب؟ .14

الضميروأنواعه .15

 أعربالجملالاتية: أناشيخكبير. ذلكبقال .16

أذكرأنواعالضمائر.17

أعربالجملالاتية: خرجأحمدمنالبيت. إلىأينذهبتزينب؟ .18

ماهيضمائرللمخاطب..19

 أعربالجملالاتية: صنعالنجارالصندوق. حملالعاملالقم .20

أذكرأنواعالضمائر.21

 أعربالجملالاتية: خرجأحمدمنالبيت. إلىأينذهبتزينب؟ .22

أعربالجملالاتية: صنعالنجارالصندوق. حملالعاملالقمح .23

أعربالجملالاتية: الذيوجدساعتيعباس. الكتابالمفيدصديقناقع .24

أعربالجملالاتية: شاهدالإنسانالطيور. فقدالطالبكتابه .25

 أعربالجملةالاتية: كلالناسيحتاجونإلىالماء .26

ظرفالزمانوظرفالمكان.27

أعربالجملةالاتية: شكرالولدوالده .28

الفاعلالضميرالمستتر .29

أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .30

المبتدأالاسمالموصول .31

أعربالجملالاتية: صاحبالمزرعةفلاحماهر .33

أذكرأنواعالحرف .34

 أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .35

الفاعلالضميرالمستتر .36
أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .37

أعربالجملالاتية: هذهحجرةفيقسمالرجال .38

ماهيأدواتالاستفهام.39

أعربالجملالاتية: هيماهرةفيتربيةالأولاد. هذهشجرةكبيرة .40
بينالجملةالاسمية  .41

 أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .42

المفعولفيه .43

عربالجملالاتية: هشاميحبالأزهار. قلالحق .44

 إقرأالنصوتحدثعنه .45

المعربوالمبنيمنالأسماءوالأفعال .46

أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .47

أنواعالإعرابوعلاماته .48

أعربالجملالاتية: أناذاهبإلىعملي. ملابسمحمدجديدة .49

 أنواعالإعرابوعلاماته.50

 

Әдебиеттер тізімі

 1. Ковалев А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. - М., 1998.
 2. Кузьмин С.Е. Учебник арабского языка - М., 2001.
 3. Шагаль В.Э., Мерекин М.Н., Забиров Ф.С. Учебник арабского языка. - М., 1983.
 4. Чернов П.В. Учебник арабского языка. - М., 1987.
 5. Фролова О.Б. Мы говорим по – арабски. - Л., 1972.
 6. Халидов Б.З. Учебник арабского языка. - Ташкент, 1977.

 

 

 

 

2. Парсы тілі бойынша емтихан сұрақтары

 1. اسموانواعآن 
 2.  مصدرونقشآن 
 3.  فعلزبانفارسی
 4. اسمعامواسمخاص
 5. متضادومتشابهونقشآندرجملهزبانفارسی
 6. مصدراصلیونقشآن 
 7. اسمذاتواسممعنیونقشآندرجمله
 8. شخصِفعلفارسی
 9.  صرفزمانهایفعلفارسی
 10. وجوهافعالزبانفارسی
 11.  مفردوجمعزبانفارسی 
 12. فعلامرونقشآن 
 13. مصدربسیطدرفارسی 
 14. حالیامضارعزبانفارسی 
 15. حرفونقشآن
 16. معلومومجهولدر فارسی
 17. اسمفاعل درزبانفارسی 
 18. صفتوانواعآن
 19. ترکیباضافی
 20. صفتوموصوف
 21. گذشته ( ماضی ) ساده
 22. صفاتترکیبیطرزاستعمال  صفت
 23. صفتمشبههفارسی
 24. قیدونقشآندرزبانفارسی
 25. اسممفعولوکاربردآن 
 26. صفتنسبی
 27.  صفتتعجبوشگفتی 
 28. اسمجامدومشتق 
 29.  آینده ( مستقبل)
 30. نقشفعلستمراری 
 31. نماید
 1. قیدوانواعآنراتعريفنمایید
 1. عددمبهموانواعآنرایعریفنمایید
 2. حرفوانواعآنراتعريفنمایید.
 3.  فعلحالوانواعآنراتعریفنماید
 4.  عددتردیدیوانواعآنرایعریفنماید
 5. ضمیروانواعآنراتعریفنمای
 6. عددوانواعآنراتعريفنمایید.
 7. صوتوانواعآنراتعريفنمایید.
 8. خیاموخلاقیاتآن
 9. فردوسیوشاهنامه
 10. منوچهریدامغانیوخلاقیتآن
 11. دربارهادبفارسیتعریفنماید. 
 12. دربارهشاعراندورهمعاصرراتعریفنمایید.
 13. اسدیتوسیوخلاقیتآن 
 14. ناصرخسرووخلاقیتآن
 15. ضمیروانواعآنراتعریفنماید
 16. درمورد " خلاقیتسعدیشیرازی" صحبتكنيد
 17. شاعراندورهغزنویوسلجوقی .

3. Түрік тілі бойынша емтихан сұрақтары

 1. Bildirme Durumuna örnek cümle yazınız.
 2. Dün üniversiteye otobüsle gittim” cümlesini tahlil ediniz.
 3. Sayı Sıfatı nedir? Örneklerle açıklayın.
 4. Şimdiki zamanın olumlu ve olumsuz çekimini yapın.
 5. Gereklilik kipine örnek veriniz.
 6. Okuduğunuz bir hikayeyi anlatınız.
 7. Çıkma Durumuna örnek yapın.
 8. Bildiğiniz yemekler adlarını söyleyin ve Geniş Zamanla örnek cümle yazın.
 9. Sevdiğiniz arkadaşınız hakkında bilgi verin..
 10. 10:45., 01:01., 12:00. vaktini yazılı olarak gösteriniz.
 11. –kadar, -önce, -sonra, -şimdi, -daha sonra kelimelerini kullanarak cümle kurunuz..
 12. Dilim, kaşık, porsiyon kelimelerini kullanarak örnek cümle yazınız.
 13. Ettirgen Eylemine örnek cümleler yazınız.
 14. «Lokantada» adlı konuşma yapın.
 15. imdiki Zamanın çekimini yapın..
 16. Aylar, mevsimler ve hafta günlerini kullanarak cümle yazınız.
 17. Türk dili hakkında bilgi veriniz.
 18. İyi arkadaşınız hakkında konuşma yapın. 
 19. Türkçedeki Ses Düşmesi olayları hakkında bilgi ver