Senato

AKADEMİK KONSEYİ

Başkan: Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ – Üniversite Rektörü

 

 

 

 

 

 

Bilimsel sekreter:

Gülnaz BEYSENBEKOVA

Kan. Doç. 

 

Telefon: +7 (727) 379 78 96 (702)

Adres:Almatı şehrі,Kazıbek bi Cad. 168, 1. Kaat, 105 Nolu Oda

 

                                               SENATO/ İLMİ KURUL

         Yabanci Diller v e Mesleki Kariyer Üniversitesi’nin en yüksek akademik karar organıdır. Üniversite Rektörü Senato’nun Başkanıdır. Başkanın iki yardımcısı vardır. Başkan olmadığında  Senato oturumunu Başkan yardımcısı yönetir. Başkan yardımcıları rektör yardımcılarından seçilir ve atanır. 

          Senato, YDMKÜ’nin her türlü akademik meselelerinin  görüşülüp karara bağlandığı organdır.  Ayda  bir kere ve belli bir gündem dahilinde toplanır. Gerektiğinde yada  acil durumlarda  daha  fazla  toplandığı da olabilir. Gündemi, alınan kararları ve uygulamaları takip eden, gerekli evrakı yazıp koruyan, yazışmalar yapan bir Senato Sekreteri bulunur. Rektör tarafından tayin edilen Senato Sekreteri ücretle görev yapar.

           Senato, başkan, başkan yardımcıları, sekreter ve üyelerden meydana  gelmektedir. Fakülte dekanları ve akademik bölüm başkanları Senato’nun tabii üyeleridir. Ayrıca her fakülte  ve bölümün seçtiği akademisyenler ile en iki öğrenci temsilcisi, hukuk müşaviri de Senato’nun üyeleri arasında yer almaktadır. Prof. Dr., Profesör, doçent, kandidat, uzman okutman ve okutman unvanlarındaki akademik personelin  temsilcileri olarak  bir eğitim ve öğretim yılı için seçilen bu akademisyenler, bilgi, deneyim ve  görüşleriyle  Senato’nun çalışmalarına  ve  doğru kararlar almasına  katkıda  bulunmaktadır. Senato üyeliği bir unvandır.

         Senato, öğretim elemanı ve öğrenci kontenjanlarını, yıllık eğitim ücretlerini, eğitim ve öğretim çeşitleriyle yöntemlerini, ders araç-gereçlerini, akademik takvimi, öğrenci kabul koşullarını ve ilkelerini belirleyip karara bağlamasının  yanında,  assistan alımı, genç öğretim elemanlarının yetişmesi, ilmi plan ve projeler, uluslararası ilişkiler, basın ve yayın işleri, pratik/staj ve sınavlar hakkında da karar alma yetkisine  sahiptir.

          Gündeme göre başka  akademik ve idari personel de Senato toplantısına  katılabilir.