REKTÖR MESAJI

Sevgili arkadaşlar ve meslektaşlar!

       Çağdaş anlayış ve yöntemlerle eğitim-öğretim vererek, bilgi ve kültür üreterek Kazakistan gençlerinin yetişmesine katkıda bulunmak, toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı insanlar yetiştirmek maksadı ile faaliyet gösteren Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi topluma “ nitelikli, kişilikli ve üretken” pedagog-uzmanlar kazandırmak çabasındadır.

       Eğitim-öğretimin kalitesini yüseltmek, profesyonel kariyeri geliştirmek, çağdaş bilimsel teknolojinin verilerinden yeterince yararlanmak, küreselleşme olanaklarından istifade ederek dünyadaki yeniliklerle tanışmak Üniversitemiz idare faaliyetlerinin esasını oluşturmaktadır.

       Kurumumuz, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bilim ve İlim Kanunları, Talim ve Terbiye Standartları, Maliye Yönetimi Hükümleri, İş ve Meslek Esasları, ilgili Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Buyruklar çerçevesinde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri temelinde, stratejik planlamaya ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeyi kararlaştırarak faaliyet göstermektedir.

       Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları meydana getirmektedir. Stratejik plan ve performans programları aracılığı ile ülkenin temel politik hedefleri ve toplumun istekleri arasında bağlantı kurulmak suretiyle Üniversitemizin öngörülen hedeflerini rasyonel olarak gerçekleştirmesine olanak sağlanmaktadır.

         Bir yandan Üniversitemizin yapılanmasında akademik ve idari mekanizmaların doğru işlemesini sağlayarak kurumsal kültürün oluşturulabilmesi, diğer yandan Üniversitemiz öğrencilerinin ve akademik-idari personelinin alınan kararlara katılımının sağlanması maksadıyla şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hayata geçirmiş bulunmaktayız. Alınan kararların birimin ve bireyin görüşü göz önünde bulundurularak açıklık ilkesi ve etik kurallar çerçevesinde olmasına özen göstermekteyiz.

           Bilimsel özerkliğe ve profesyonel kariyer kalitesine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan Kurumumuzda öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri yönünde ülke kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne malik; ülkesinin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak çağdaş düşünce ve uygarlık düzeyinde nitelikli insan gücü yetiştirmek temel hedefimizidir.

         Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu, birim faaliyet raporları ile sratejik plan-programları esas alınarak gerçekleştirilen faaliyetlere yer verilerek hazırlanmıştır.

 

 Prof. Dr. Sabri HİZMETLİ

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi

 Rektör